basmalah Pictures, Images and Photos
2023 - Our Islamic Story

Choose your Language

Liku-liku Abdurrahman bin Auf dalam Pemilihan Khalifah  Oleh: Nasrulloh Baksolahar Umar bin Khatab membentuk Majelis Syuro untuk...

Liku-liku Abdurrahman bin Auf dalam Pemilihan Khalifah 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Umar bin Khatab membentuk Majelis Syuro untuk menentukan penggantinya. Anggotanya terdiri 6 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah saw. Yaitu, Ali, Utsman, Zubair, Thalhah, Saad dan Abdurahman bin  Auf. Bila proses pemilihan terjadi deadlock, maka keputusan ada di tangan Abdurrahman bin Auf. Majelis ini hanya diberi waktu 3 hari untuk masa kerja. Mengapa Abdurrahman bin Auf dijadikan penentu bila deadlock?

Menurut Umar bin Khatab, Abdurrahman bin Auf merupakan sebaik-baiknya orang yang memiliki pendapat, dia mendapat pertolongan dan pandai, serta mendapat penjagaan dari Allah. Di lain kesempatan, Umar bin Khatab memujinya sebagai orang yang paling adil.

Proses pemilihan pun dimulai. Abdurrahman bin Auf membentuk 3 orang nominasi yang masuk ke proses pemilihan berikutnya. Abdurrahman bin Auf bertanya pada setiap anggota majelis. Utsman bin Affan mendapatkan suara dari Thalhah dan Ali. Ali bin Abi Thalib mendapatkan suara dari Zubair dan Utsman. Sedangkan Abdurrahman bin Auf mendapatkan suara dari Saad. Lalu, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari nominasi. Jadi, hanya Ali dan Utsman yang masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf memecahkan persoalan ini, padahal Umar bin Khatab menunjuknya menjadi penentu?

Selama 3 hari, Abdurrahman bin Auf tak bisa memejamkan matanya selain hanya sesaat. Seluruh waktunya ia habiskan untuk shalat, berdoa dan beristikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah. Dalam kondisi ini Allah mengilhamkannya, bagaimana pendapat masyarakat umum di luar Majelis Syura? Bukankah banyak Sahabat Senior yang bermukim di Madinah?

Abdurrahman bin Auf pun mendatangi sahabat yang lainnya dan bermusyawarah dengan mereka. Ia merundingkan masalah ini dengan para pembesar sahabat, tokoh-tokoh, para pemimpin pasukan dan orang-orang yang datang ke Madinah. Abdurrahman bin Auf melakukan survei kepada kaum perempuan, anak-anak dan budak-budak. Apa hasil survei dan pertimbangan dari luar Majelis Syura?

Di malam batas akhir pemilihan khalifah, Abdurrahman bin Auf secara bergantian memanggil Zubair dan Saad. Lalu berunding bersamanya. Memanggil Ali bin Abi Thalib, lalu berunding bersamanya. Terakhir berunding dengan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf menyampaikan hasil diskusi dan survei terhadap para Sahabat dan penduduk Madinah tentang sosok siapakah yang melanjutkan tongkat kepemimpinan setelah wafatnya Umar bin Khatab.

Waktu pengumuman hasil Majelis Syura pun tiba. Ketika selesai shalat Subuh, Abdurrahman bin Auf mengumpulkan anggota Majelis Syura, kaum Muhajirin, Anshar dan para Amir pasukan. Dengan mengucapkan syahadat, diumumkan bahwa Utsman bin Affan yang diangkat menjadi khalifah melanjutkan Umar bin Khatab. Semua yang hadir berbaiat kepada Utsman bin Affan termasuk Ali bin Abi Thalib.

Dalam pemilihan khalifah, Umar bin Khatab membuat terobosan dengan membentuk Majelis Syura sebagai  lembaga pemilihan khalifah dengan tata cara pemilihan yang jelas. Abdurrahman bin Auf membuat terobosan dengan melakukan jajak pendapat dan survei terhadap penduduk Madinah tentang siapakah pengganti Umar bin Khatab diantara dua calon yaitu, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Menurut Imam adz-Dzahabi, "Peranan terbaik Abdurrahman bin Auf dalam panggung sejarah Islam adalah ketika ia mengundurkan diri dari pencalonan khalifah pada majelis syura umat ini. Juga, ketika menunjuk sesorang di antara mereka berdasarkan kesepakatan Ahlus Syura, yaitu memilih Utsman bin Affan. Seandainya dia bersikap memihak pada satu golongan tertentu, niscaya jabatan itu akan diambil olehnya, atau dia akan memberikan jabatan itu kepada sepupunya dan orang terdekatnya, Saad bin Abu Waqqash."

Cawe-Cawe Sang Khalifah Agar Tidak Terjadi Politik Dinasti di Akhir Kekuasaannya Oleh: Nasrulloh Baksolahar Dalam setiap momentu...

Cawe-Cawe Sang Khalifah Agar Tidak Terjadi Politik Dinasti di Akhir Kekuasaannya

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Dalam setiap momentum ada titik kritisnya, salah satunya di akhir kekuasaannya. Cinta kepada anak dan kerabat bagian ujian kepemimpinan. Kekhawatiran akan masa depan keturunannya merupakan godaan yang terus menghantui para penguasa hingga akhir zaman. Bukankah kualitas seseorang di akhir usianya, husnul khatimahkah? Maka kualitas kepemimpinan diliat dari bagaimana suksesi kekuasaannya.

Khalifah Umar bin Khatab terbaring sakit di pembaringannya. Ada yang harus dituntaskan sebelum wafatnya. Siapakah penggantinya? Agar urusan kaum Muslimin tetap terlayani, aman dan tentram. Tidak boleh satu hari pun tanpa seorang pemimpin. Sebab, akan menimbulkan kekacauan. Umar bin Khatab memanggil putranya, Ibnu Umar, soal suksesi kekuasaan. Apakah akan diserahkan kepada anak atau kerabatnya?

Umar bin Khatab menetapkan kriteria calon pengantinya. Pertama, Assabiquna Awalun, generasi pertama yang memeluk Islam. Kedua, mereka yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah saw. Berarti, putranya tersisih dari kriteria ini. Cawe-cawe sang khalifah dalam suksesi kepemimpinan bukan untuk menggolkan putranya sebagai penggantinya. Justru, menyisihkannya dari kursi kekuasaan.

10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah saw yang masih hidup saat khalifah Umar bin Khatab masih hidup adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abu Waqqash, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Said bin Zaid. Namun Umar bin Khatab mencoret Said bin Zaid dari nominasi calon penggantinya karena Said bin Zaid masih saudara ipar Umar bin Khatab dan dari kabilah yang sama dengan Umar bin Khatab. Jadi calon khalifah hanya 6 orang.

Khalifah Umar bin Khatab berusaha menjauhkan putra dan kerabatnya dari kekuasaan, padahal dari keluarganya ada yang ahli memegang kekuasaan. Ia menjauhkan putranya, Ibnu Umar dan kerabatnya, Said bin Zaid dari daftar calon khalifah.

Secara khusus, khalifah Umar bin Khatab memanggil putranya yaitu "hanya menghadiri" majelis musyawarah pemilihan khalifah, namun "tidak boleh ikut musyawarah tersebut". Perannya hanya menjadi hakim dari 6 orang peserta musyawarah tersebut, bila terbentuk 2 kelompok dengan suara yang imbang.

Dari 2 kelompok tersebut, Ibnu Umar diperbolehkan menetapkan satu kelompok sebagai calon kuat khalifah. Kelompok yang ditunjukkan tersebut yang memilih siapa yang layak menjadi khalifah. Bila masih deadlock juga, maka pilihlah kelompok yang ada Abdurrahman bin Auf.

Suksesi kepemimpinan harus mulus tanpa gejolak. Sedikit gejolak akan terjadi perebutan, pertikaian, polarisasi dalam masyarakat hingga perebutan kekuasaan yang berdarah-darah. Namun Umar bin Khatab melampaui itu semua dengan mencegah praktik politik dinasti di akhir era kekuasaannya juga.

Penolakan Penduduk Madinah Terhadap Politik Dinasti Muawiyah Oleh: Nasrulloh Baksolahar Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan berenca...

Penolakan Penduduk Madinah Terhadap Politik Dinasti Muawiyah

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan berencana mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penggantinya. Yazid cukup kredibel mengelola kekhalifahan. Berpengalaman  memimpin penaklukan Konstantinopel. Adz-Dzahabi berkata tentangnya, "Yazid seorang laki-laki kuat pemberani, berakal, tegas, cerdik dan fasih." Ibnu Katsir berkata tentangnya, "Yazid memiliki sifat terpuji, dermawan, santun,  berlisan fasih, menguasai syair, berani dan mampu mengatur kerajaan." Namun penduduk Madinah menolaknya, ada apa?

Muawiyah bin Abu Sofyan mengirimkan duta ke berbagai daerah, termasuk ke Madinah, agar penduduk Madinah berbaiat kepada Yazid. Dutanya, Marwan bin Hakam berkata, "Ini adalah sunnah Abu Bakar yang diberi petunjuk." Karena Abu Bakar menunjuk Umar bin Khatab sebagai khalifah. Namun Abdurahman bin Abu Bakar menolaknya dengan berkata, "Abu Bakar tidak memilih dari keluarga dan kabilahnya. Beliau memilih laki-laki dari Bani Adi bin Ka'ab, karena melihatnya kapabel, maka dia membai'atnya."  Sedangkan pembai'atan kepada Yazid berarti tidak berbeda dengan bai'at Heraklius (Romawi Timur) dan Kisra (Persia).

Muawiyah bin Abu Sofyan mencoba melobi Abdullah bin Umar agar mau berbai'at kepada Yazid dengan berkata, "Wahai Ibnu Umar, dulu anda pernah menyampaikan kepadaku bahwa anda tidak suka melewati malam yang gelap tanpa ada orang yang memimpin atasmu. Aku memperingatkanmu agar anda tidak memecah tongkat Muslimin, jangan jadi biang kerusakan di antara mereka." Ibnu Umar menjawab dengan menjelaskan tata cara bai'at Khulafa Rasyidin. Juga menambahkan bahwa orang Quraisy lainnya juga memiliki putra yang lebih baik dari Yazid, namun mereka tidak berpendapat pada putranya seperti Muawiyah terhadap putranya. Ibnu Umar menolak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah kecuali bila kaum Muslimin sudah sepakat.

Muawiyah bin Abu Sofyan mencoba melobi Abdullah bin Zubair agar berbaiat kepada Yazid putranya. Ibnu Zubair menjawab dan memintanya untuk meninggalkan kursi kekhalifahan terlebih dahulu bila memang sudah jenuh mendudukinya, lalu mengangkat Yazid sebagai khalifah penggantinya. Bila setuju, maka ibnu Zubair bersedia membaiat putranya Yazid. Sebab tidak boleh ada dua khalifah dalam waktu yang bersamaan.

Husain bin Ali menolak berbaiat kepada Yazid karena Muawiyah tidak konsisten dengan syarat perdamaian dengan kakaknya, Hasan, dimana salah satu point perdamaiannya, "Hendaknya perkara ini menjadi syura di antara kaum Muslimin." Husein bin Ali melihat bahwa upaya Muawiyah mewariskan khilafah kepada anaknya, Yazid, menyalahi manhaj Islam pemerintah.

Muawiyah bin Abu Sofyan sudah sangat paham bahwa penduduk Madinah tidak mau berbaiat kepada Yazid putranya. Saat seluruh perwakilan delegasi dari berbagai daerah datang untuk meminta persetujuan dan deklarasi baiat, delegasi dari Madinah, Amr bin Hazm ditolak atau didesain agar datangnya terlambat sehingga penolakannya tidak mengacaukan pendapat yang setuju dan menimbulkan silang pendapat akibat penentangannya.

Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai khalifah dengan pertimbangan untuk menjaga keutuhan umat, sebab Yazid didukung oleh mayoritas penduduk Syam yang merupakan faktor terkuat dalam menjaga stabilitas negara. Apapun alasannya, para penduduk Madinah menolak gerakan politik dinastinya Muawiyah bin Abu Sofyan, mereka menginginkan mekanisme pemilihan khalifah seperti di era Khalifahatur Rasyidin.

Bagaimana dengan negri ini, bila sesuatu bertentangan dengan konstitusi, yang dirubah justru konstitusinya? 

Andai Gugatan Batas Usia Cawapres disidangkan di Era Ali bin Abi Thalib  Oleh: Nasrulloh Baksolahar Gugatan batas usia Cawapres ...

Andai Gugatan Batas Usia Cawapres disidangkan di Era Ali bin Abi Thalib 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Gugatan batas usia Cawapres yang sebelumnya selalu ditolak, tiba-tiba gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang baru masuk di 13 September 2023, langsung diterima. Adanya  perlibatan Ketua MK, Paman dari Cawapres, yang sejak awal berkomitmen untuk tidak terlibat dalam mengambil keputusan, karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan ini dia melibatkan diri. Apakah keputusan MK ini sah?

Mari membuka berkas perkara yang pernah terjadi di era Ali bin Abi Thalib. Apakah peristiwa hukum masa lalu ini bisa menjadi yurisprudensi untuk menilai sah atau tidak sahnya keputusan MK menerima gugatan batas usia Cawapres di era sekarang? Andai pun tidak, semoga  bisa menjadi rujukan dalam menilai kadar kualitas penegakan  hukum di negri ini.

Tatkala khalifah Ali bin Abi Thalib menuju Shiffin, dia kehilangan baju besinya. Tatkala dia pulang dari peperangan menuju Kufah, baju besi milik Ali ditemukan oleh seorang Yahudi. Ali berkata kepada Yahudi, "Baju besi itu adalah baju besiku, dan saya tidak pernah menjual dan tidak pernah menghibahkannya kepada siapa pun."

Yahudi itu berkata, "Dia adalah baju besiku, dan sekarang ada di tanganku! Mari kita menuju hakim." Mereka berdua menuju hakim yang bernama Syuraih. Hakim yang terkenal keadilan, kejujuran dan kebersihannya yang diangkat sebagai hakim sejak era Umar bin Khatab.

Syuraih berkata, Wahai Amirul Mukminin katakan apa yang akan kamu adukan!" Ali berkata, "Ya, baju besi yang ada di tangan Yahudi itu adalah baju besiku, saya belum pernah menjualnya dan tidak pula menghibahkan kepada seseorang." Lalu aoa yang akan kamu katakan wahai Yahudi?" Yahudi itu berkata, "Baju besi itu adalah baju besiku dan dia ada ditanganku."

Syuraih berkata, "Apakah kau memiliki bukti wahai Amirul Mukminin?" Ali berkata, "Ya, Qanbar (budaknya) dan al Hasan (putranya) akan memberikan kesaksian bahwa itu adalah baju besiku." Kata Ali. Seorang budak tidak boleh menjadi saksi. Berarti saksi yang tersisa tinggal putranya Hasan. Bagaimana pendapat Syuraih tentang saksi yang merupakan putranya Ali sebagai pihak yang menggugat?

Syuraih berkata, "Kesaksian seorang anak untuk orang tuanya tidak sah secara hukum." Ali melanjutkan, "Apakah seorang penduduk surga tidak boleh menyatakan kesaksian? Saya mendengar dari Rasulullah saw, "Al-Hasan dan Al-Husein adalah penghulu pemuda-pemuda di Surga." Namun Hakim Syuraih tetap menolak Hasan menjadi saksi karena beliau putra dari pihak yang menggugat, Ali bin Abi Thalib. Kasus ini pun dimenangkan oleh Yahudi.

Bila Hasan, putra dari Ali, tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan gugatan Ali terhadap Yahudi. Bagaimana bila sang paman menjadi hakim, yang kemenangan dan kekalahan keputusan dalam gengamannya, pada gugatan yang memiliki kepentingan bagi keponakannya? Andai perkara gugatan batas umur Cawapres dibawa ke era Ali bin Abi Thalib apa keputusannya dari logika ini?

Geopolitik Palestina, Cermin Geopolitik Muslimin dan Dunia Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Palestina adalah peta geopolitik dunia. D...

Geopolitik Palestina, Cermin Geopolitik Muslimin dan Dunia

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Palestina adalah peta geopolitik dunia. Dinamika geopolitik sebuah zaman terlihat dari apa yang terjadi di Palestina. Isra Miraj Rasulullah saw singgah terlebih dahulu ke Palestina. Pembebasan Palestina oleh Umar bin Khatab dari genggaman Romawi Timur (Byzantium). Pembebasan Palestina dari cengkeraman gabungan raja dan kaisar dari Eropa Barat oleh Shalahuddin Al-Ayubi. Serta kemenangan Bani Mamluk yang dipimpin Saifuddin Qhutuz atas pasukan Mongol di Palestina merupakan momentum perubahan geopolitik dunia.

Menurut Ulama Sirah, Abu Hasan An Nadwi, peristiwa Isra dari Mekah ke Palestina menggambarkan geopolitik masa depan dari Allah kepada Rasulullah saw serta Muslimin. Yaitu, Nabinya dua kiblat, Masjidil Haram dan Aqsha. Imam Masriqain dan Maghribain,  imperium besar di wilayah Timur dan Barat. Pewaris para Nabi sebelumnya dan imam generasi sesudahnya. Menginjakkan kaki ke Palestina saat Isra Miraj sebuah awal langkah geopolitik baru di Hijaz sebelum membentuk geopolitik global.

Kondisi Hijaz kondusif pasca Hudaibiyah dan perang Khaibar, Rasulullah saw mengirim utusan ke raja-raja di bawah Romawi Timur. Namun utusan Rasulullah saw dibunuh. Maka dikirimlah pasukan ke Mu'tah. Inilah awal persentuhan Muslimin dengan "kaki tangan" salah satu superpower dunia. Setelah Futuh Mekah dan perang Hunain, Rasulullah saw mengirimkan pasukan ke Tabuk untuk menghadapi Romawi Timur. Sebab pemimpinnya, Heraklius, merencanakan penyerangan ke perbatasan Arab Utara. Saat itu Romawi Timur telah menjadi superpower dunia tunggal setelah mengalahkan Persia. Tandanya, Heraklius membangun istananya di Baitul Maqdis, Palestina. Menguasai Palestina berarti memimpin geopolitik dunia.

Umar bin Khatab melanjutkan langkah Abu Bakar dengan pembebasan Palestina melalui Iraq. Terjadi pertempuran fenomenal seperti Qadisiyah dan Nahawund. Setelah itu Persia dikalahkan, selanjutnya menuju Palestina yang masih dibawah Romawi Timur. Heraklius sang Kaisar merasakan kekalahan akan menimpanya. Dia pun berkata sambil memandang Baitul Maqdis, "Salam kepadamu wahai Syam (Palestina), waktu penyerahan telah tiba dan dia telah kembali. Keselamatan  atasmu wahai Syam (Palestina). Keselamatan yang tak ada pertemuan setelahnya." Pasca pembebasan Palestina oleh Umar bin Khatab, kekuasaan Romawi Timur terus menyusut. Lalu, lahirnya pemimpin geopolitik dunia baru yang ditandai dengan hadirnya Muslimin di Palestina.

Apakah Tentara Salib gabungan raja-raja Eropa Barat itu kuat?  Mereka tidak terorganisir secara sistematis, tidak terlatih, tidak terkontrol, tidak memiliki ketrampilan dan kompetensi yang memadai serta kepemimpinan kepemimpinan pasukan yang baik. Bahkan sebagian besar mereka tidak memiliki pengalaman teknik dan strategi berperang. Mengapa Muslimin terkalahkan sehingga mereka bisa merampas Baitul Maqdis Palestina? Saat itu, Bani Saljuk saling berperang sesama mereka sendiri hingga kekuatannya lemah.  Kekhalifahan Abbasiyah dengan Bani Fathimiyah saling bertempur berebut pengaruh. Dalam pertikaian internal mereka menghadapi serbuan Tentara Salib juga. Inilah yang membuat banjir darah umat Islam saat Tentara Salib merampas Baitul Maqdis. Bila Baitul Maqdis Palestina dikuasai bangsa lain, bertanda kondisi Muslimin dalam kondisi terpuruk dan sangat lemah. Geopolitik Palestina menggambarkan geopolitik umat Islam.

Kekhalifahan Abbasiyah dan kesultanan Khawarizmi hancur oleh bangsa Mongol. Serbuan Mongol memasuki Rusia, sebagian Eropa Barat dan Tiongkok,  dan mendekati Romawi Timur.  Serbuannya tak bisa terbendung oleh siapa pun. Tiba waktunya menyerang Mesir, Bani Mamluk,  yang saat itu dipimpin sultan Saifuddin Qhutuz. Sang Sultan menghadang tentara Mongol di Ainu Jalut Palestina. Tentara Mongol terkalahkan secara tak terduga. Sejak itu kekuasaaannya terus menyusut seperti Romawi Timur. Siapapun yang terusir dari Palestina dan tidak menguasainya kembali lagi, maka peran Geopolitiknya akan terus menyusut. Tentara Mongol dikalahkan Muslimin di Palestina. Palestina menjadi kuburan bangsa-bangsa yang zalim seperti Romawi Timur, Tentara Mongol dan Salib. Di tubuh Muslimin mulai lahirlah benih Kekhalifahan Turki Utsmani sebab Palestina sudah digenggam Muslimin kembali.

Begitu pun Kekhalifahan Turki Utsmani. Saat Palestina terlepas darinya oleh persengkongkolan  Barat dan Zionis Yahudi. Maka saat itu pula imperiumnya runtuh. Rakyat  Palestina, Hamas, Fatah, Jihad Islami, gerakan perlawanan lainnya dan dukungan muslimin dunia sedang mencoba mengembalikannya pada genggaman Muslimin. Bila berpangku tangan, maka geopolitik umat Islam di kancah dunia tak diperhitungkan lagi dan terus melemah, bisa jadi hilang. Saat ini geopolitik dunia sedang berada dalam genggaman Barat dengan meminjam tangan Zionis Israel, oleh sebab itu mereka totalitas mendukungnya untuk mempertahankan hegemoninya.

Ekskalasi dengan Zionis Israel, Proses Pertumbuhan dan Pembentukan Muslimin Oleh: Nasrulloh Baksolahar Turki Utsmani runtuh oleh...

Ekskalasi dengan Zionis Israel, Proses Pertumbuhan dan Pembentukan Muslimin

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Turki Utsmani runtuh oleh gerakan Zionis Yahudi. Lalu, Zionis Yahudi berkumpul di Palestina dengan bantuan Inggris. Mengapa tiba-tiba Muslimin diterjang badai gerakan Zionis Israel di Palestina? Mari membuka jejak dakwah Rasulullah saw. Bukankah tantangan terberat pertama di Madinah adalah dari Yahudi yang lebih kuat, kaya dan pintar? Menurut ulama Sirah, Abu Hasan An Nadwi, pergumulan Muslimin dengan Yahudi merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan pembentukan Muslimin. Bagaimana dengan masa sekarang?

Di awal periode Madinah, Muslimin menghadapi hegemoni Yahudi yang memecah belah suku Auz dan Khadraj. Ilmu pengetahuan digenggamnya, tempat bertanya tentang persoalan masa kini maupun prediksi masa depan karena memiliki Alkitab,  sedang penduduk asli Madinah tidak memiliki referensi apapun. Pasar-pasar dan lembaganya keuangan dikuasai Yahudi. Kaum Muslimin menghadapi kenyataan ini, padahal mereka baru berhijrah tanpa membawa sumberdaya fisik apa pun. Hijrah merupakan gerakan fenomenal, namun menghadapi tantangan dan pembelajaran baru menghadapi Yahudi di Madinah.

Ketika perang diijinkan oleh Allah, terjadilah perang besar pertama yang tak pernah diduga oleh Muslimin. Yaitu, Perang Badar yang dimenangkan oleh Muslimin. Kondisi ini membuat seluruh musuh Muslimin di Madinah dan sekitarnya merasa gentar, kecuali Yahudi. Mereka merasa memiliki benteng yang kokoh, senjata yang lengkap, sumber daya yang melimpah dan prajurit yang banyak.  Lalu peristiwa besar apa yang terjadi? Menghadapi Yahudi Bani Qainuqa karena telah melecehkan seorang Muslimah di pasar.  Yahudi juga mendeklarasikan perang terhadap Muslimin.

Perang Uhud sangat menegangkan. Namun Muslimin tetap di atas angin dengan tetap terus mengejar Musyrikin Quraisy sehingga tidak berani menerobos ke Madinah. Korban di pihak Muslimin cukup banyak. Perang Uhud memperkokoh pendidikan jiwa Muslimin. Peristiwa besar apa yang terjadi setelah ini? Yahudi Bani Nadhir mencoba melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah saw di bentengnya. Rasulullah saw pun mengepung mereka.

Perang Ahzab, model pertempuran yang belum pernah ditemukan di Hijaz. Memadukan perang kota dan blokade total. Yang membuat Muslimin berfikir "macam-macam" kepada Allah. Dari perang ini, Rasulullah saw mencanangkan strategi mendasar jangka panjang yaitu Muslimin yang akan menyerang. Peristiwa besar apa yang terjadi setelah ini? Rasulullah saw mengepung Yahudi Bani Quraizah yang telah berkhianat dengan menyerang dari dalam padahal mereka telah berjanji membantu.

Perjanjian Hudaibiyah menandakan kesejajaran kabilah Quraisy, yang memiliki derajat tinggi dalam pandangan bangsa Arab, dengan Muslimin di Madinah. Berarti, tak ada penghalang yang berarti lagi di Hijaz. Apa peristiwa besar setelah itu? Yahudi Khaibar masih bersekutu dengan suku Ghaftan di Madinah utara. Mereka bisa menyerang setiap saat. Rasulullah saw memecah persatuan mereka, lalu mengepung Yahudi Khaibar.

Hadirnya kekuatan Zionis Yahudi  Israel yang berusaha menghapus dan menjajah Muslimin di Palestina merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan pembentukan Muslimin. Di saat Muslimin lemah, Allah menghadirkan musuh yang akan menguatkannya. Setiap ekskalasi Muslimin dengan Zionis Israel menunjukkan hadirnya kekuatan baru pada diri Muslimin baik secara global maupun di tubuh gerakan perlawanan Palestina itu sendiri.

Terbalik, Justru Zionis Israel yang Dikurung oleh Gerakan Perlawanan? Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Rencana serangan darat Zionis ...

Terbalik, Justru Zionis Israel yang Dikurung oleh Gerakan Perlawanan?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Rencana serangan darat Zionis Israel ke Gaza tidak saja hanya memperhitungkan kekuatan gerakan perlawanan di Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam,  tetapi juga respon gerakan perlawanan di negara-negara yang mengelilinginya. Pasca Arab Spring yang dihancurkan oleh Amerika dan sekutunya, justru memunculkan menurunnya kekuatan negara, lalu berpindah pada gerakan perlawanan senjata di sejumlah negara. Ini yang tak bisa dikendalikan secara diplomasi dan lobi-lobi negara seperti di PBB.

Gerakan perlawanan di Yaman mulai meluncurkan rudalnya yang diperkirakan diarahkan ke Zionis Israel. Rudal ini sudah dihadang oleh Amerika melalui kapal induknya. Tersebar berita, gerakan perlawanan Irak mulai mendekati perbatasan Zionis Israel. Sedangkan Hizbullah sudah membuka front terbuka di pendudukan Israel bagian utara sejak awal.

Kemampuan persenjataan tidak lagi didominasi dan dimonopoli oleh Amerika dan sekutunya. Turki dan Iran sudah memiliki kemampuan yang sama. Rusia dan Tiongkok menjadi pesaing utama Amerika. Bahkan Joe Biden sudah menyamakan bahwa Hamas sudah seperti Rusia. Artinya, gerakan perlawanan akan menjadi lebih mudah mendapatkan akses senjata untuk perlawanan.

Timur Tengah semakin berani kepada Amerika dan Sekutunya. Presiden Palestina dan raja Yordania menolak bertemu dengan Joe Biden. Pangeran Arab Saudi dan Qatar berani mengkritik keras Amerika dan Inggris. Bahkan berani menunda normalisasi dengan Zionis Israel. Negara Timur Tengah mungkin tidak terbuka  membantu Palestina secara langsung seperti dalam perang Arab 6 hari dan Yom Kiffur, tetapi bisa jadi menyalurkannya melalui gerakan perlawanan yang melawan Zionis Israel.

Saat final Piala Dunia di Qatar saja,  keberpihakan mereka terhadap Palestina sangat terlihat dengan mengibarkan bendera Palestina di sejumlah pertandingan. Apalagi dengan peristiwa terbaru, berupa pemboman Rumah Sakit yang membuat luka yang sangat mendalam bagi bangsa Arab. Dalam sejarah, bangsa Arab memiliki ikatan kesukuan dan harga diri yang kuat. Mungkinjah akan bermunculan para Usamah bin Laden baru seperti saat Amerika membuat pangkalan militer di Arab Saudi pada era 90-an?

Afghanistan dan Checnya sudah resmi bersedia memberikan bantuan pasukan. Bila senjata saja bisa masuk ke Gaza, apalagi mereka yang sudah terbiasa bertempur sebagai prajurit terbaik? Zaman telah banyak berubah. Pembelaan Amerika terhadap senjata, dana dan jalur diplomasi, seperti memveto di PBB, terhadap Israel tidak lagi signifikan seperti dulu. Kekuatan baru yang tak terstruktur bermunculan dan terkendali terus bermunculan. Apa akibatnya?

Bisa jadi rencana Zionis Israel mengepung dan memborbardir rakyat Palestina di Gaza dengan serangan darat menjadi pengepungan Zionis Israel oleh para gerakan perlawanan. Seperti yang terjadi di Nusantara saat era penjajahan Belanda. Saat para raja sudah mandul melakukan perlawanan, muncullah gerakan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh para ulama. Gerakan perlawanan di sekitar perbatasan  Zionis Israel sepertinya hanya menunggu momentum saja.

Gerakan perlawanan mungkin tidak melumpuhkan pasukan Zionis Israel, minimal mendown grade opini kehebatan dan menumbuhkan rasa tidak aman di daerah pendudukan yang berefek pada ketidakpercayaan pada penguasa Zionis Israel, ini yang membuat gejolak internal semakin kuat. Seperti Amerika yang diserang oleh rakyatnya sendiri seperti di perang Vietnam.

Hukum "Kelompok Kecil Mengalahkan yang Besar" Lahir di Palestina Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di bumi Palestina, Allah m...

Hukum "Kelompok Kecil Mengalahkan yang Besar" Lahir di Palestina

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Di bumi Palestina, Allah menjelaskan hukum kehidupan baru yang sebelumnya masih dirahasiakan di Lauhul Mahfudz. Ini tidak dijelaskan di era Nabi Adam hingga Nabi Musa. Sehingga,  Nabi Ibrahim mengembara dari Masetopania ke Palestina dan Mesir untuk menghindar dari kuatnya kekejaman Namrudz. Nabi Musa pergi dari Mesir menghindari kuatnya kekejaman Firaun. Kekuatan besar selalu mengalahkan kekuatan kecil. Itu takdir yang tertulis di era tersebut.

Selepas Nabi Musa wafat, di bumi Palestina, Allah mengungkapkan rahasia takdir yang belum diketahui manusia yaitu, "Berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan ijin Allah." Mengapa goresan takdir ini dijelaskan? Agar manusia tidak menzalimi sesamanya. Tak butuh syarat infrastruktur dan sumber daya besar untuk membungkam kezaliman yang berkekuatan besar.

Untuk membuktikan hukum ini, Allah memaparkan kisah Talut melawan Jalut di bumi Palestina.  Kisah Talut yang sedikit pasukannya yang hanya 300 orang. Kisah kebutuhan penopang sedikit sumber daya yang hanya seteguk air. Kisah munajat doa yang memohon kesabaran, keteguhan dan memohon pertolongan Allah. Kisah ribuan pasukan yang keluar dari sebuah wilayah dengan infrastruktur militer yang kuat namun lemah dan lunglai karena takut mati. Inikah yang akan terjadi pada 360.000 pasukan Zionis Israel yang dikerahkan untuk mengepung Gaza?

Setelah hukum ini dipaparkan, tak ada lagi Nabi dan Rasul  yang pergi dari negrinya. Nabi Zakaria, Yahya dan Isa yang menghadapi kekejaman kaisar Romawi, namun mereka tetap bertahan di Palestina. Nabi Zakaria dan Yahya dibunuh. Nabi Isa akan disalib, kemudian ditolong Allah dengan diangkat ke langit. Apakah kekejaman mereka mampu menghancurkannya? Kelak Romawi menjadi agama Nasrani menjadi agama resmi mereka.

Kisah Ashhabul Kahfi, kisah dakwah beberapa pemuda yang diberkahi Allah menghadapi kekejaman penguasa. Kisah Ashhabul Ukhdud, kisah pemuda dan rakyat jelata yang mempertahankan iman menghadapi kebengisan penguasa dan pembesarnya. Mereka semua bertahan dan berjuang di negrinya sebagai pembuktian bahwa kelompok kecil mampu menghancurkan kelompok besar dengan ijin Allah.

Gerakan perlawanan di bumi yang dizalimi. Gerakan perlawanan terhadap hegemoni, oligarki dan monopoli yang menindas akan terus bermunculan. Energi dan kekuatan yang tertanam di sanubari manusia yang beriman melampaui semua infrastruktur fisik yang ada. Semua bentuk kezaliman walapun ditopang kumpulan manusia yang cerdas dan kuat pun akan lunglai. Sebab energinya lemah dengan ragam ketakutan yang muncul dari dirinya karena hembusan was-was syetan. Seperti, kekuatan Firaun dan Nebukandezar yang lemah karena ketakutan yang muncul dari mimpinya sendiri.

Bumi Palestina akan terus membuktikan hukum bahwa kelompok kecil mampu menghancurkan kelompok besar dengan ijin Allah. Hukum ini diturunkan di Palestina dengan contoh nyata di Palestina juga. Yang kemudian menyebar di setiap fragmen kehidupan manusia yang memenuhi syarat-syaratnya.

Kisah Talut-Jalut: Bekal Pertempuran Asimetris Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Hanya satu peperangan yang diabadikan dalam Al-Qur...

Kisah Talut-Jalut: Bekal Pertempuran Asimetris

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 

Hanya satu peperangan yang diabadikan dalam Al-Qur'an sebelum kelahiran Rasulullah saw. Perang yang para pelakunya diabadikan. Yang tahapan persiapannya dijelaskan. Yang fragmen perjalanan dan model penyeleksiannya dipaparkan. Lantunan rahasia  munajat doanya pun diungkapkan. Semuanya dirangkai dalam satu kesatuan ayat yang bersambung. Sangat pentingkah pertempuran ini?

Dalam pertempuran ini, sosok Nabinya tidak dijelaskan. Namun sosok pemimpinnya justru yang diungkapkan. Peperangan yang tak terdeteksi adalah kekuatan mukjizat para Nabi dan Rasul. Tak ada kisah diturunkannya para malaikat yang membantunya. Ini peperangan natural tanpa kekuatan magis yang terlibat. Padahal ini kisah pertempuran antara yang memiliki kekuatan super power dengan yang tertindas. Yang memiliki infrastruktur militer yang kuat dan canggih dengan yang lemah. Inilah yang disebut perang asimetris.

Takdir yang terjadi pada pertempuran ini akan abadi hingga Hari Kiamat selama syarat-syaratnya terpenuhi. Yaitu hukum pergulatan, "Berapa banyak kelompok yang kecil mampu menghancurkan kelompok yang besar dengan ijin Allah." Pertempuran antara Talut dan Jalut. Jalut yang gagah perkasa berukuran raksasa dengan jumlah pasukan yang dikalahkan oleh Daud yang kecil nan lincah dengan pasukan yang kecil. Jadi tak perlu khawatir dengan kezaliman yang berkekuatan besar, karena menghancurkannya hanya butuh kekuatan kecil. Terkadang, hanya dengan kekuatan doa saja.

Fakta kelompok kecil bisa mengalahkan  yang besar mulai diungkap. Andrew JR Mack tahun 1975 memuat artikel yang berjudul "Mengapa Negara-Negara Besar Kalah dalam Perang Kecil" dalam World Politics. Riset sejak tahun 1950 mengungkapkan, aktor-aktor yang  lemah telah memenangkan sebagian besar konflik asimetris. Oleh karena itulah, mulai 2004, militer Amerika mulai fokus pada penanganan atas tantangan yang muncul dari pertempuran jenis ini. Kemenangan Vietnam, Bosnia dan Afghanistan sebagai contohnya. Bisakah ini terjadi di Palestina?

Syarat kemenangan kelompok ini hanya kepemimpinan yang dipegang oleh yang kuat dan berilmu. Prajuritnya mematuhi arahan pemimpin. Kuat dengan seteguk air walaupun disaat berkelimpahan. Orientasi hidupnya hanya bertemu Allah. Berkarakter sabar dan teguh serta mengandalkan pertolongan Allah. Yang nafasnya panjang dalam berjuang akan mengalahkan senjata canggih yang dipegang oleh mereka yang bermental lemah.

Kelompok kecil berani untuk lebih menderita hingga menanggung biaya yang lebih tinggi. Mengeksploitasi kelemahan relatif lawan. Berstrategi mengimbangi kekurangan dalam kuantitas atau kualitas kekuatan dan peralatan dengan strategi yang belum tentu bersifat militer. Memanfaatkan geografi alam untuk bertahan dan menyerang sehingga melemahkan keunggulan teknologi lawan yang biasanya hilang karena infrastruktur yang kurang mendukung dan sangat rentan akan munculnya dampak buruk bagi kemanusiaan.

Perang Talut-Jalut adalah peperangan asimetris yang dipaparkan dalam surat Al-Baqarah ayat 246-252. Mengapa dijelaskan dengan detail dari persiapan, perjalanan, penempaan hingga pertempurannya? Agar yang berkekuatan besar tidak menindas dan menzalimi kelompok yang kecil dan lemah. Sebab kelompok kecil pun mampu mengalahkan kelompok besar dengan ijin Allah dengan modal kekuatan yang seadanya.

Ashhabul Ukhdud: Genosida Pengikut Nabi Isa Oleh Yahudi di Najran Yaman Oleh: Nasrulloh Baksolahar Ashhabul Ukhdud nama peristiw...

Ashhabul Ukhdud: Genosida Pengikut Nabi Isa Oleh Yahudi di Najran Yaman

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Ashhabul Ukhdud nama peristiwa yang terjadi di Najran Yaman sebelum kelahiran Rasulullah saw. Ini kisah genosida terhadap mukminin pengikut Nabi Isa oleh para pemeluk Yahudi yang diabadikan Al-Qur'an. Para pembantainya,  raja Dzu Nawas bersama pembesar dan prajuritnya. Mereka menyaksikan dan menikmati tontonan pembantaian sambil duduk bersama. Jumlah mukminin yang dibantai, menurut Ibnu Hisyam di Sirah Nabawiyahnya, berjumlah  20.000 orang. Bagaimana proses pembantaiannya?

Raja Dzu Nawas memberikan dua pilihan pada mukminin, memeluk Yahudi atau dibunuh. Mukminin memilih untuk dibunuh. Sang raja membuat parit yang dipenuhi dengan lautan api. Mukminin, baik lelaki maupun perempuan, dewasa maupun bayi, seluruhnya dimasukkan ke dalam parit satu per satu untuk dibakar. Ada pula yang dibunuh dengan pedang lalu dicincang. Peristiwa ini diabadikan dalam surat al-Buruj ayat 4-9. Dari peristiwa ini hanya satu yang selamat yaitu Daus Dzu Tsa'laban yang melaporkan peristiwa ini ke Kaisar Romawi.

Pembataian oleh Yahudi Zionis Israel terulang kembali di Gaza. Mereka mengurung rakyat Palestina di Gaza dengan tembok di daerah yang sempit dan padat penduduk. Lalu menghujaninya dengan roket, rudal, peralatan militer berat dan bom fosfor tanpa pandang bulu. Menurut pihak PBB, dalam satu pekan bahan peledak yang ditimpakan sama dengan seperempat bom nuklir. Zionis Israel pun merasa gembira dan menginformasikan keberhasilan penghancuran tersebut ke dunia internasional seperti raja Dzu Nawas dan para pembesarnya yang duduk bersama menyaksikan peristiwa Ashhabul Ukhdud.

Buya Hamka, dalam Tafsir Al-Azharnya, menyikapi fenomena Ashhabul Ukhdud dengan berkata, "Pihak yang berkuasa di segala zaman akan mencoba membelokkan iman seseorang atau menukar iman kepada Allah dengan semacam iman yang mereka rumuskan dan mereka wajibkan orang untuk tunduk. Kalau tidak mau tunduk akan disiksa, dipaksa, dibakar, disula, digantung, sekurang-kurangnya mereka dibuang dari negri atau dipenjarakan. Semua sebabnya, hanya karena iman kepada Allah.

Sayid Qutb merasakan fenomena Ashhabul Ukhdud dengan berkata, "Ketika mereka menyalahkan api dan melemparkan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sedang mereka duduk di dekat api yang menjadi tempat penyiksaan yang sangat keji. Mereka menyaksikan perkembangan penyiksaan tersebut, dan apa yang dilakukan api itu terhadap jasad-jasad dengan jilatan dan nyalanya. Ini prilaku yang sangat buruk dam busuk."

Bagaimana firman Allah di surat al-Buruj ayat 4 terhadap peristiwa ini? ," Binasa dan terlaktnatlah orang yang membuat parit." Menurut Sayid Qutb, "Inilah firman Allah yang menunjukkan kemurkaan Allah terhadap perbuatan itu dan pelakunya. Kalimat ini juga menunjukkan buruknya dosa yang membangkitkan kemarahan, kemurkaan, dan ancaman Tuhan Yang Maha Penyantun untuk membinasakan para pelakunya." Bagaimana akhir raja Dzu Nawas yang menyaksikan peristiwa Ashhabul Ukhdud?

Menurut Ibnu Hisyam, pada akhirnya raja Dzu Nawas dihancurkan oleh serbuan pasukan Habasyah yang diperintahkan raja Najasyi. Tak menerima kekalahan tersebut, Dzu Nawas mengarahkan kudanya ke laut. Memacunya dan memasuki lautan dari yang dangkal hingga terus pada yang semakin dalam hingga akhirnya tenggelam di kedalaman laut. Apakah nasib Zionis Israel akan seperti raja Dzu Nawas yang tak menerima kekalahan lalu menghancurkan dirinya sendiri? Sejarah akan terus berulang.

Mengelola Bisnis Dengan Menguak  Lauhul Mahfudz  1. Allah Pemilik Kekuasaan "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan ...

Mengelola Bisnis Dengan Menguak  Lauhul Mahfudz 


1. Allah Pemilik Kekuasaan
"Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."
(QS. Al-Imran: 26)

"Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan." (QS. Al-Imran: 27)

Bila semuanya milik Allah maka kesuksesan bisnis sesuai dengan kehendak-Nya bukan kehendak manusia. Bidang bisnis? Pengelolaan bisnis? Tujuan bisnis? Yang dikehendaki Allah. 

2. Allah Menciptakan Qalam
Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya makhluk pertama yang diciptakan Tuhanku adalah Al-Qalam, lalu Allah berfirman kepadanya, "Menulislah!" Maka Qalam pun menuliskan semua yang akan terjadi hingga hari kiamat." Dalam Sahih muslim disabdakan bahwa jarak waktu antara penulisan takdir dan penciptaan langit dan bumi mencapai 5.000 tahun lamanya.

Memahami takdir Allah untuk mendongkrak keberhasilan bisnis. Ikhtiar itu lari dari satu takdir kepada takdir lainnya. Ikhtiar berhasil bila mengikuti takdir kesuksesan yang telah ditentukan Allah. 

3. Allah Menundukkan Alam Semesta Bagi Manusia
"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia. (QS. al-Hajj:65)

Bila seluruh alam semesta sudah ditundukkan maka pengelolaan bisnis sangat mudah seperti kisah tiga orang pemuda yang kusta, botak, dan buta.


4. Tujuan Penciptaan Manusia 
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. Al-Dzariyat: 56)

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah:30)

Mengelola bisnis untuk penghambaan dan sebagai wakil Allah di muka bumi. Mengelola bisnis sebagai bekal kematian bukan untuk mencari rezeki yang telah ditetapkan. 

5. Semua perbuatan Kafir berakhir pada Istidraj di dunia dan akhirat. Muslimin yang mengelola bisnis tidak sesuai tuntutannya akan dihancurkan karena Allah mencintai muslimin.

6. Allah akan membimbing, memimpin dan memenangkan bisnis Muslimin bila ikhlas dan sarana menegakkan kalimat Allah. Seperti Allah memberikan kemukjizatan kepada para Nabi dan Rasul.

Kisah tiga pemuda yang terjebak dalam goa.

7. Allah akan memberikan keberkahan dari bumi dan langit dalam berbisnis bila landasannya takwa

8. Allah Maha Bersyukur dan Bersabar. Allah Maha Pengampunan. Konsep dasar terobosan dan perbaikan pengelolaan bisnis

9. Manajemen keuangan dalam bisnis
Zuhud dan Wara. Keanekaragaman pohon dalam satu kebun di Al-Qur'an. Kisah kebun yang tetap dicurahkan hujan

10. Poyeksi bisnis masa depan: Pelajari tanda-tanda Hari Kiamat, Surga dan Neraka

Gerakan Intelejen Para Nabi dan Rasul Oleh: Nasrulloh Baksolahar Dunia intelejen dalam kisah para Nabi dan Rasul, sangat menarik...

Gerakan Intelejen Para Nabi dan Rasul

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Dunia intelejen dalam kisah para Nabi dan Rasul, sangat menarik untuk dicermati. Dari mendapatkan informasi hingga pergerakan yang tak terdeteksi. Dari mempengaruhi kebijakan hingga mendown grade kekuatan lawan.

Bagaimana agar pergerakan tak diketahui? Saat paceklik. Saat Nabi Yusuf jadi petinggi Mesir. Nabi Yakub meminta anak-anaknya memasuki Mesir dari pintu-pintu yang berbeda agar tak terdeteksi penguasa. Memecah kerumunan dan persamaan di titik yang sama agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan. 

Nabi Yusuf ingin bertemu dengan ayah dan membantu saudaranya yang tertimpa kelaparan. Nabi Yusuf mengetahui bahwa seluruh saudara ada di Mesir, bagaimana berbicara dengan mereka tanpa diketahui siapapun? Nabi Yusuf memasukkan sesuatu ke kantong Benyamin agar tertangkap. Saat tertangkap Nabi Yusuf baru bisa berbicara dengan Benyamin. 

Burung hud-hud memberikan informasi terkini beragam kejadian di seluruh negri kepada Nabi Sulaiman tanpa diketahui siapapun. Saat Ratu Saba membuka surat dari Nabi Sulaiman dan bermusyawarah dengan pembesarnya, burung Hud-Hud mendengarkan semua pembicaraannya. 

Saat bayi Musa dibuang ke sungai. Kakaknya terus mengikutinya. Saat bayi Musa diselamatkan oleh Istri Firaun di Istananya, sang kakak terus memantaunya dari kejauhan tanpa diketahui oleh istri Fir'aun.

Walaupun Nabi Musa berada di luar Istana. Namun seluruh informasi, strategi Firaun terhadapnya selalu sampai. Ada yang menginformasikan tentang rencana pembunuhan Nabi Musa dengan dalil pembunuhan terhadap pemuda Mesir. Ada yang berargumentasi tentang kebijakan Firaun yang ingin mempersempit dakwah Nabi Musa. Sosoknya pun tak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Nabi Isa berkelana ke berbagai negri, namun penguasa Romawi tak bisa mendeteksi keberadaannya. Akhirnya bocor oleh penghianatan muridnya.

Berapa jumlah Muslimin di periode Mekah? Tak bisa diketahui musyrikin. Tempat belajarnya pun tak terdeteksi. Namanya pun rahasia, Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah saw sangat paham jalur-jalur rahasia di Hijaz, sehingga gerakannya tak terdeteksi baik saat hijrah maupun dalam menggerakkan pasukannya. Rasulullah saw mengetahui seluruh gerakan Mekah saat beliau di Madinah dari Abbas bin Abdul Muthalib sang agen rahasianya.

Dunia intelejen adalah bagian Sunah Kenabian dari masa ke masa untuk mengamankan optimalisasi buah dakwah.

Manajemen Berkebun, Belajar Dari Ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati dan  Muria Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Perjalanan ziarah ke s...

Manajemen Berkebun, Belajar Dari Ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati dan  Muria

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Perjalanan ziarah ke sembilan Walisongo, terutama dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Muria, memberikan banyak pelajaran tentang berkebun di sawah yang kering karena kemarau dan dataran tinggi yang cukup terjal. Tanah yang terjal antara 50-70 derajat ternyata dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan erosi dan kerusakan tanah.

Perjalanan melalui tol dari makam Sunan Gunung Jati menuju makam Syekh Jumadil Kubro di Semarang, telihat pemandangan unik di tanah sawah yang kering kerontang sepanjang tol. Beberapa sawah yang sebelumnya padi, namun menghadapi kemaru diubah menjadi tanaman pisang. Di saat tanaman lain mengering, pohon pisang masih terlihat hijau.

Walaupun musim kemarau cukup menghambat pertumbuhan buahnya, namun bila hujan sebentar saja, buah pisang akan cepat tumbuh. Di bawah pohon pisang terlihat sejumlah pohon lainnya yang terjaga dari sengatan sinar matahari karena tertutupi daun pisang. Setiap musim harus diantisipasi dengan menanam pohon tertentu agar tanah terus produktif.

Dari makam Syeikh Al Kubro, menuju Sunan Kudus lalu melanjutkan ke Sunan Muria. Udara yang sejuk dan dingin. Jalan yang mulai berkelok dan menanjak, mewarnai perjalanan ke makam Sunan Muria. Dari jendela bus, banyak perkarangan rumah yang ditumbuhi pohon Alpukat dan Petai. Semakin ke atas semakin banyak yang tumbuh.

Semakin ke atas, semakin banyak terlihat kebun milik warga yang cukup luas yang ditanami pohon Alpukat lalu petai. Ketika sampai di terminal bus, dilanjutkan perjalanan ke makam Sunan Muria dengan naik ojek yang medannya berkelok dan cukup terjal. Sang pengendara ojek melaju dengan kecepatan yang cukup  tinggi, yang membuat was-was bagi yang baru pertama kali ke lokasi makam Sunan Muria.

Di sepanjang jalur ojek yang terjal dan naik, di sepanjang perjalanan, dipenuhi pohon Alpukat yang cukup besar dengan buahnya yang cukup lebat. Dataran yang tinggi dan terjal, diolah tanahnya tanpa sedikitpun terlihat erosi oleh air. Konsep terasering yang mungil memanjang dan dibawah pohon Alpukat yang dipenuhi pohon kopi, membuat tanah dataran tinggi disekitar Sunan Muria terjaga sumber airnya dan terhindar erosi.

Perjalanan dari Sunan Gunung Jati ke Sunan Muria banyak memberikan pencerahan tentang konsep berkebun. Mengelola tanaman yang cocok di musim kemarau. Manajemen tanah dan tumbuhan di dataran tinggi yang terjal tanpa menimbulkan erosi dan tetap menjaga sumber air.

Mitos dan Legenda Dakwah Walisongo Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Ada berita duka dari negri Andalusia pada 1492 Masehi bagi seluru...

Mitos dan Legenda Dakwah Walisongo

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Ada berita duka dari negri Andalusia pada 1492 Masehi bagi seluruh Muslimin di dunia. Negri Islam yang dibebaskan pada 898 Masehi oleh Thariq bin Ziyad runtuh. Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabel dari Castila bersatu menghancurkan Andalusia. Kaum Muslimin dibantai terusir dari negrinya setelah 600 tahun berdiri kokoh. Namun ada berita yang lebih membahagiakan itu semua. Apakah itu?

Di Nusantara umumnya, khususnya di tanah Jawa, para Walisongo berhasil mengislamkan Jawa serta mendirikan Kesultanan Demak. Tidak itu saja, pengaruhnya hingga ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam berita buruk ada berita baik.

Menurut Ibnu Batutah, pengembara muslim,  kerajaan Pasai itu seperti negri Andalusia. Oleh sebab itulah pulau tempat berdirinya kesultanan Pasai diberi nama Andalas, sekarang disebut Sumatera. Andalusia dan Nusantara mana yang lebih berharga? Bukankah seluruh bangsa mencari bahan barang dagangan internasional dari Nusantara bukan Andalusia?

Menurut Sir Thomas Arnold dalam bukunya Preaching of Islam mengatakan bahwa hancurnya kekuasaan Islam di Andalusia atau Spanyol, berganti dengan tersebarnya Islam dengan megah dan berkembang terus ke Indonesia, mulai dari Aceh lalu menjalar ke daerah yang lain. Peran para ulama dan saudagar. Untuk tanah Jawa adalah para Walisongo.

Dakwah Walisongo sangat berkesan,  mendalam dan sangat luas pengaruhnya. Tidak saja di ranah kekuasaan, tetapi juga pada setiap jiwa semua kalangan masyarakat hingga level terbawah. Diterima dengan kerelaan, kesadaran dan keyakinan yang mendalam. Apa buktinya? Mitos, dongeng dan legenda tentang Walisongo.

Mitos, legenda dan dongeng para Walisongo tidak lahir begitu saja, tetapi lahir dari kenyataan yang dilihat, pengalaman bersama mereka dalam kurun waktu yang panjang sejak kedatangannya tahun 1404 Masehi. Pesannya selalu didengar, dijaga dan dipatuhi. Kisah-kisahnya terus disambung dari satu generasi ke generasi lainnya.

Menurut Buya Hamka dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, banyaknya variasi legenda tentang masuknya Islam di Indonesia membuktikan pengaruh pribadi, dengan bekerja sendiri, tidak dengan paksaan, tampak menjalar di seluruh Indonesia. Mereka ulama tapi pengaruh dan kemuliaannya melampaui para raja. Oleh sebab itu mereka digelari Sunan. Mereka diberi gelar bukan saat masih hidup, tetapi setelah wafatnya.

Perang Ahzab: Melawan Kombinasi  Perang Kota dan Blokade Total Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Siapakah yang bisa menahan blokade ke...

Perang Ahzab: Melawan Kombinasi  Perang Kota dan Blokade Total

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Siapakah yang bisa menahan blokade kepungan Musyrikin Quraisy dan sekutunya pada perang Ahzab di Madinah? Siapakah yang bisa menahan pembokongan penghianatan Yahudi Bani Quraizah dari dalam Madinah? Sebuah peristiwa yang sangat mendebarkan yang membuat kaum Muslimin berpikiran "macam-macam" kepada Allah.

Perang Badar dan Uhud sebuah pertempuran terbuka sebuah tempat di luar kota. Hampir seluruh peperangan antara Muslimin dan Musyrikin menggunakan strategi ini. Namun perang Ahzab adalah pertempuran dalam kota yang dipadukan dengan blokade total yang bertujuan melumatkan Rasulullah saw dan para Sahabatnya hingga ke akarnya dan penguasaan Madinah sehingga tidak lagi menjadi markas dan basis dakwahnya.

Perang Ahzab dirancang oleh gabungan Quraisy, kabilah Arab, Munafikin dan Yahudi dengan sangat sempurna. Dilakukan pada saat Madinah sedang menghadapi musim paceklik, keterbatasan pasokan pangan dan air. Saat Madinah baru mulai tumbuh dan sebelumnya sedikit terpukul dengan perang Uhud. 

Dalam keterbatasan sumber daya, strategi Muslimin adalah bagaimana menghindari pertempuran frontal? Bagaimana membatasi akses masuknya lawan dan peralatan tempur musuh ke Madinah sehingga tidak bisa mengerahkan sumber daya dan infrastruktur perang dalam skala besar? Bagaimana menahan musuh di luar Madinah sambil mempermainkan psikologisnya dan memecah belah persekutuannya?

Madinah dikelilingi bukit bebatuan yang terjal dan sulit didaki. Ini dijadikan benteng pertahanan alamiah. Kontur alam yang sulit dan keras merupakan benteng pertahanan yang kokoh. Namun ada bagian Madinah yang terbuka berupa tanah lapang. Bagaimana membatasi pergerakan musuh di tempat ini? Salman al Farisi mengusulkan dibangun parit yang dalam dan lebar, sehingga kuda pun tidak bisa melompatinya.

Setelah menahan musuh di luar Madinah, bagaimana membangun daya tahan masyarakat Madinah? Rasulullah saw mengikat perutnya dengan batu. Banyak kisah para Sahabat saling berbagi makanan dan minuman. Bagaimana mengangkat mentalitasnya? Rasulullah saw menjanjikan menaklukkan Konstantinople dan Roma. Bagaimana memecah belah lawan dan mendapatkan rencana pergerakannya? Rasulullah saw mengutus intelejen Huzaifah bin Yaman ke pasukan sekutu. Juga, seorang yang belum diketahui keislamannya untuk mengadudomba Yahudi, Musyrikin, Quraisy dan kabilah Arab agar saling mencurigai.

Bagaimana bila terjadi inflintrasi dari dalam saat Muslimin sibuk melawan musuh di front terdepan? Rasulullah saw menyiapkan Syafiah binti Abdul Muthalib yang tak terdeteksi oleh Yahudi dan Munafikin. Saat mereka bergerak,  langsung ditumpasnya. Quraisy menunggu berita serangan dari dalam oleh Yahudi dan Munafikin tapi tak terdengar berita. Yahudi menunggu berita serangan di front terdepan oleh Quraisy, namun tak terdengar pula. Dalam kondisi ini, masuklah intelejen Rasulullah saw  mendatangi setiap kubu dengan informasi yang telah dirancang untuk memecahkan belah kepercayaan antara mereka.

Di Perang Ahzab lawan menyerang dengan persekutuan besar dengan  perang kota, blokade totalitas dan infiltrasi dari dalam. Rasulullah saw telah menyiapkan perlawanan dengan strategi  yang tak pernah terduga namun dengan cara sederhana di tengah keterbatasan sumberdaya.

Menikmati Stigma Teroris  Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Saat Rusia hendak mengambil tanah Ukraina, seluruh dunia menghujatnya. Ero...

Menikmati Stigma Teroris 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar Saat Rusia hendak mengambil tanah Ukraina, seluruh dunia menghujatnya. Eropa dan Amerika memberikan bantuan peralatan tempur dan pelatihan militer. Saat rakyat Palestina merebut tanahnya sendiri yang dirampas oleh penjajah Zionis Israel, dunia memanggil rakyat Palestina dengan teroris. Mengapa seperti ini?

Kebangkitan dan kemenangan kaum Muslimin tidak boleh ada hutang budi dari peradaban lainnya. Tidak boleh hasil belas kasihan bangsa lain. Tidak boleh hasil pemberian siapapun. Tetapi buah pertolongan dari Allah saja. Jangan seperti Zionis Israel yang keberadaannya di Palestina hasil pemberian belas kasihan penjajah Inggris. Bisakah Zionis Israel membusungkan dada di hadapan masyarakat internasional?

Mengapa Allah mewafatkan Ayah, Ibunda, Kakek, Paman dan Istrinya Rasulullah saw di saat situasi kritis? Padahal saat itu Rasulullah saw membutuhkan pertolongan? Saat Rasulullah saw diblokade ekonomi oleh Musyrikin Quraisy, mengapa tidak ada perjanjian Hilf al-Fudul saat dahulu  penduduk Mekah bersepakat memberangus kezaliman?

Muslimin adalah tanda kemukjizatan Allah di muka bumi. Allah ingin menunjukkan kemahabesaranya melalui tangan kaum muslimin saja. Romawi dan Persia dibebaskan hanya dalam hitungan tahun, padahal mereka telah berperang 600 tahun tanpa ada satu pun pemenang tunggalnya. Seluruh Eropa bersatu di perang Salib, namun bisa ditundukkan dengan seorang Shalahuddin Al-Ayubi. Mongol menyerbu bagian dunia dengan cepat dan ganas, namun bisa terhimpit di Ainu Jalut oleh para mantan budak yang dididik oleh penguasa bani Ayyubiyah.

Perjuangan rakyat Palestina dijuluki teroris, karena mereka tidak tahu lagi padanan kata yang cocok dalam percaturan perang informasi untuk menutupi kebiadaban dan kekejaman mereka sendiri. Dengan pemilihan kata teroris untuk rakyat Palestina diharapkan dukungan dan simpati menyasar kepada mereka. Bisakah kebohongan ini terus berlanjut?

Musyrikin Quraisy pun menerapkan upaya ini juga. Memilih padanan kata yang cocok untuk Rasulullah saw. Kata apa yang dipilih? Penyair, orang gila, ahli sihir yang memisahkan sesorang dari keluarga dan kabilahnya. Pemilihan kata ini pun hasil musyawarah yanf panjang dan alot dengan para pemuka dan intelektual Musyrikin Quraisy. Jadi rumusan teroris merupakan bagian perang informasi yang didesain sempurna dan terstruktur. Bisakah terus bertahan?

Generasi Thufail bin Amr berasal dari Bani ad-Dausi akan selalu muncul di setiap zaman. Generasi yang awalnya tidak tahu tentang perang informasi yang dilancarkan Musyrikin Quraisy pada Rasulullah saw. Generasi yang awalnya dicekoki disinformasi dan hoaks akhirnya menemukan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri. Menyematkan teroris pada rakyat Palestina semakin membuat penasaran tentang perjuangan mereka.

Mental Kalah Zionis Yahudi  Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Allah berjanji dalam Al-Qur'an, tanah kaum yang dimurkai Allah akan ...

Mental Kalah Zionis Yahudi 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Allah berjanji dalam Al-Qur'an, tanah kaum yang dimurkai Allah akan digerogoti dari tepi-tepinya Perhatikan apa yang terjadi? Yordania sudah mengirimkan tank di perbatasan. Yaman, Libanon, Suriah, Irak, terus melakukan perlawanan dari tepi-tepinya. Pada pertempuran Yam Kiffur 1973, penjajah Israel harus menyerahkan kembali Sinai ke Mesir dan Golan ke Suriah. 

Penjajah Israel merasa sukses atas semua tipu dayanya. Tapi Allah berjanji tipu daya mereka tidak akan pernah mencapai targetnya. Tipu daya mereka bukan jalan yang benar untuk meraih tujuannya.

Allah berjanji menurunkan ketentraman sebelum datangnya kemenangan. Perhatikan bagaimana suasana hati rakyat Palestina di Gaza dan gerakan perlawanan? Keberanian bertempur di titik nol bertanda ketentraman dimasukkan ke hati mereka. Tetap bertahan di tanah Palestina, menandakan ketentraman mereka.

Penjajah Israel, baru diserang menggunakan rudal, masyarakatnya yang keluar dari daerah pendudukan Israel lebih banyak dari yang masuk. Namun di Gaza, walaupun dibombardir, yang masuk ke Gaza lebih banyak dari yang keluar.

Artinya, sampai kapanpun rakyat Palestina akan terus memenuhi negrinya sendiri. Di Tepi Barat, walaupun terus digusur, diusir, ditangkapi, hingga ditembaki oleh Penjajah Israel, apakah ada yang mengungsi ke Yordania? Meninggalkan Tepi Barat, Mereka tetap bertahan. Tepi Barat dan Gaza memiliki karakter yang sama.

Meninggalkan tanah Palestina sebuah kerugian besar. Sebab disinilah tanah yang berkahi Allah. Tanah tempat dihancurkannya Dajjal. Tanah yang paling dekat dengan langit. Seperti para jamaah haji Indonesia yang ingin wafat di Mekah atau Madinah.

Sebuah gerakan yang terus dikumandangkan oleh rakyat Palestina adalah gerakan kembali ke Palestina. Salah satu target perlawanan rakyat Palestina adalah pemukim Zionis Israel terus dihantui ketakutan. Bukankah dalam sejarah Nabi Musa, mereka umat yang menginginkan fasilitas lengkap baru mau bergerak? Menunggu makanan dan minuman dari surga baru membersamai Nabi Musa ke Palestina? 

Menunggu kedatangan Nabi, baru berjuang? Bersama Nabi Musa pun, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa memenangkan perjuangan. Betapa lemahnya kekuatan mental kaum Yahudi. Betapa tak yakinnya mereka atas kekuatannya sendiri.

Genosida penjajah Israel merupakan bentuk kekalahan. Hilangnya pengendalian atas sesuatu.  Seperti Firaun yang membantai para Penyihir yang tak bisa dikendalikan lagi. Seperti penguasa Yaman yang membantai rakyatnya pada peristiwa Ashhabul Ukhdud  karena tak bisa dikendalikan lagi sesuai keinginan penguasa.

Infrastruktur Barat, Menghancurkan Dirinya Sendiri Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Infak (infrastruktur yang dibangun) orang kafir s...

Infrastruktur Barat, Menghancurkan Dirinya Sendiri

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Infak (infrastruktur yang dibangun) orang kafir seperti hembusan angin yang sangat dingin yang mematikan tanaman di kebunnya sendiri. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Inilah perumpamaan yang terus terjadi di sepanjang zaman. Jadi sangat mudah memproyeksikan masa depan bila mau memahami Al-Qur'an.

Apa hasil sekularisme bagi Barat? Apa hasil Nasionalisme bagi Barat? Nasionalisme dibangun sebagai cinta tanah air untuk memecah belah wilayah berdasarkan suku, bahasa, tempat kediaman yang menghasilkan perpecahan. Bagaimana hasilnya? Berkobarlah semangat kemerdekaan. Walaupun memang terjadi perpecahan antar negara di Timur Tengah. Barat pulang dengan lunglai dari daerah jajahannya.

Sekularisme dan Liberalisme telah berhasil memisahkan berbagai bangsa dari agamanya. Hidup dengan kebebasan dan serba boleh. Namun apa yang terjadi bagi Barat? Barat menuju atheisme. Sendi moralitas hancur. Setiap jiwa dan keluarga tidak memiliki kedamaian. Bila individunya rusak maka negaranya rusak pula. Barat menghadapi krisis demografi. Siapakah yang melanjutkan peradaban mereka?

Bila moral hancur, bisakah sebuah negara menjadi kuat? Barat mulai ditinggalkan. Amerika sudah disebut sebagai tulang punggung yang rapuh. Kiblat bangsa-bangsa tidak lagi ke Barat. Bermunculan kekuatan baru yang tak terduga. Peradaban memang dipergilirkan. Perhatikan dalam perang Ukraina, adakah kekuatan mereka walau telah mensuplai fasilitas militernya?

Penjajah Yahudi Israel membuat tembok pembatas yang menjadi penjara bagi rakyat Gaza. Awalnya, waktulah yang akan menghancurkan mereka dengan kemiskinan, kelaparan, kekurangan tanpa pasokan dari negara manapun. Setiap intelejen Yahudi Israel  membaca adanya kekuatan di Gaza, segera dilakukan operasi militer. 5 kali Yahudi melakukan serangan mematikan ke Gaza. Lalu, apa yang terjadi berikutnya?

"Penjara Gaza" menjadi tempat perlindungan dan pelatihan terbaik. Gaza menjadi pusat perlawanan yang diamankan sendiri oleh Yahudi Israel. Sebentar lagi, tembok pembatas yang awalnya menjadi benteng pertahanan akan menjadi penjara yang mengepungnya. Seperti yang dialami Yahudi di Madinah di era Rasulullah saw.

Bila bertarung head to head dengan rakyat Palestina, pasukan organik militer Yahudi pun tak mampu meladeni rakyat biasa Palestina. Bantuan dari Amerika membuat mereka manja. Perang Yom Kippur 6 Oktober 1973, Israel terkalahkan bila tidak dibantu oleh fasilitas militer Amerika yang membantunya dengan 100 pesawat dan fasilitas militer lainnya. Itulah mengapa Yahudi Israel terus merengek kepada Amerika untuk meminta normalisasi Israel dengan Timur Tengah.

Syarat Kemenangan Yahudi Ada Di Rakyat Palestina  Oleh: Nasrulloh Baksolahar Berapa lama Yahudi bisa berkumpul di Palestina, yan...

Syarat Kemenangan Yahudi Ada Di Rakyat Palestina 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar


Berapa lama Yahudi bisa berkumpul di Palestina, yang sebelumnya terlunta-lunta di belahan dunia? Masih ingatkah serbuan Nebukanedzar yang memporakporandakan kerajaan Yerusalem peninggalan Nabi Sulaiman yang membuat Yahudi menjadi sekelompok suku tanpa tanah air? Apakah Yahudi akan menjadi bangsa yang tangguh?

Dari serbuan Nebukanedzar dari Babilonia ke Yerusalem pada sekitar 600 SM hingga Yahudi mendeklarasikan penjajahannya di Palestina 1948, berarti Yahudi membutuhkan waktu 2.500 tahun untuk bisa berkumpul kembali dengan predikat sebagai penjajah. Apakah bangsa seperti ini bangsa yang hebat dan kuat? Bandingkan dengan Afghanistan yang hanya butuh beberapa puluh tahun untuk mengusir para superpower dunia.

Yahudi tidak bisa bangkit dari internalnya sendiri. Mereka butuh sokongan eksternal yang kuat. Namun, kemukjizatan para Nabi dan Rasul pun tak bisa membuatnya tangguh. Hanya kekuatan dan kemukjizatan seperti Nabi Sulaiman dan Daud yang bisa membangunkannya kembali. Bukankah kemunculan Nabi Sulaiman dan Daud hanya sekali saja di alam semesta?

Dari 5 Nabi yang berpredikat Ululazmi, dua Nabinya dari mereka. Yaitu Musa dan Isa. Apakah kekuatan Nabi Musa bisa membangkitkannya? Apakah kelembutan Nabi Isa bisa menguatkannya? Mereka semuanya mendustakannya. Apa jadinya bila Nabi Isa turun dari langit menjadi bagian kaum Muslimin? Seandainya Nabi Musa hidup kembali pun, beliau akan menjadi bagian kaum Muslimin.

Siapakah penghulu para Nabi dan Rasul? Siapakah perangkum seluruh kekuatan para Nabi dan Rasul?  Seluruh para Nabi dan Rasul telah bersumpah seandainya diutus Nabi Muhammad saw di masa mereka, maka semuanya akan menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Jadi adakah yang bisa melampaui dan menyamai kekuatan kaum Muslimin?

Seluruh kitab suci para Nabi dan Rasul terdahulu. Seluruh ramalan umat terdahulu memberikan kabar berita bahwa Umat Nabi Muhammad saw akan menguasai dunia hingga Hari Kiamat. Oleh sebab itu Yahudi bertebaran di Jazirah Arab untuk menanti kedatangannya. Mereka selalu berkata kepada suku Auz dan Khadraj bahwa Mereka akan mengalahkannya bila penghulu para Nabi dan Rasul diutus. Saat mereka mendustakan, apa konsekuensinya?

Nasib Yahudi akan kembali seperti awalnya. Seperti era Firaun di saat Nabi Musa akan diutus. Yaitu, bangsa terlemah dan tertindas. Yahudi, bangsa yang selalu merengek kepada Nabi Musa. Tak memiliki mental dan nafas panjang untuk melakukan perjalanan panjang walaupun disokong makanan dan minuman dari surga. Yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina hanya berpegang teguh pada Sunah Rasulullah saw dan tak kenal lelah berjuang. Sebab itulah yang tak dimiliki oleh penjajah Yahudi.

Gaza, Fakta Nyata "Kaum Yang Dimurkai" dalam Surat Al-Fatihah Oleh: Nasrulloh Baksolahar Dalam Surat Al-Fatihah, All...


Gaza, Fakta Nyata "Kaum Yang Dimurkai" dalam Surat Al-Fatihah

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Dalam Surat Al-Fatihah, Allah menjelaskan tiga karakter umat manusia yang selalu ada di sepanjang zaman. Yaitu, yang menempuh jalan lurus, jalan sesat dan jalan yang dimurkai. Para ulama, menafsirkan jalan yang dimurkai adalah kaum Yahudi atau Bani Israel.

Kisah kaum Yahudi paling banyak tersebar di Al-Qur'an. Namun sepertinya tak pernah ditemukan bentuk konkrit tentang kiprahnya yang "dimurkai". Sebab di panggung sejarah, tak pernah ada pertempuran yang dimenangkan dan kekuasaan besar yang digengam oleh kaum Yahudi sejak pengusiran oleh Nebukanedzar dari Babilonia pasca kekuasaan Nabi Sulaiman. Jejak kaum yang dimurkai sepertinya hanya ilusi.

Bukankah sejak kehancuran kaum Yahudi oleh Nebukanedzar, mereka berdiaspora ke seluruh dunia? Saat kekhalifahan Islam berjaya, mereka bisa hidup aman. Namun saat redup, mereka terlunta-lunta, bermigrasi tak diterima menetap, diusir dan dibantai di Eropa. Gerakan antisemit (anti Yahudi) menjalar di Eropa di perang dunia I dan II. Solusinya, Amerika dan Barat mengkumpulkan dan memberi  tanah di Palestina dengan menjajah dan mengusir rakyat Palestina.

Sejak menginjakan kaki di Palestina, karakter dasar dan bawaan "kaum yang dimurkai" mulai terlihat. Peristiwa Nakbah 1948, pembantaian puluhan ribu rakyat Palestina, sepertinya menjadi "awal" terkuaknya kesadaran akan kebenaran surat Al-Fatihah ini. Semakin nyata dan terang benderang sejak serbuan darat ke Gaza pasca tercorengnya muka penjajah Israel pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas.

Resiko serangan darat untuk melumatkan Hamas hingga ke akarnya sudah diperingatkan. Ini tindakan sangat berbahaya. Kepala Studi Palestina di Pusat Moshe Dayan Universitas Tel Aviv, Michael Milshtein, mengatakan, "Hamas adalah sebuah pemikiran sehingga Israel tak bisa menghapus Hamas begitu saja. Ini tidak seperti Berlin pada 1945, ketika Anda menancapkan bendera di Reichstag dan selesai."

Untuk bisa melumatkan Hamas sebagai gerakan pemikiran dan akar rumput hanya bisa dilakukan dengan penghancuran Gaza secara total. "Hamas merupakan organisasi akar rumput. Jika mereka ingin menumpas Hamas, mereka harus melakukan pembersihan etnis di seluruh Gaza," kata Presiden Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti.

Rupanya penjajah Israel mengambil langkah genosida demi menghancurkan Hamas. Langkah usulan gencatan senjata ditolak. Tak peduli tekanan para kepala negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Netanyahu menolak seruan gencatan senjata dalam pernyataannya, "Seruan gencatan senjata terhadap Israel sama dengan seruan bagi Israel untuk menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme," ujar Netanyahu.

Menurut tiga pejabat kawasan Timur Tengah yang mengetahui isi pembicaraan antara pemimpin AS dan Timur Tengah, strategi Israel dalam serangan darat ke Gaza adalah menghancurkan infrastruktur Gaza, tak peduli hal itu menimbulkan korban sipil yang besar, mendesak penduduk daerah kantong tersebut masuk perbatasan Mesir dan memburu Hamas dengan meledakkan labirin terowongan bawah tanah yang dibangun Hamas untuk melancarkan operasinya.

"Israel tidak mempunyai tujuan akhir bagi Gaza. Strategi mereka adalah menjatuhkan ribuan bom, menghancurkan semuanya dan lalu masuk, tapi setelah itu bagaimana? Mereka tidak memiliki strategi keluar setelah itu," kata salah satu sumber keamanan di Timur.

Bagaimana akibatnya, inilah pertempuran terganas yang membabi buta. Pertempuran darat penjajah Israel yang dalam hitungan hari sudah menyebabkan kehancuran yang kejam. Menurut Kantor Media Syabakah Quds pada 18 November 2023. Lebih dari 45.750 orang yang terdampak diantaranya ada yang Syahid, terluka atau hilang dibawah reruntuhan di Jalur Gaza sejauh ini.

Kantor media Syabakah merinci korban jiwa di Gaza sebagai berikut:
A. 12.000 syuhada:
+ 5000 anak-anak
+ 3300 perempuan
+ 200 tenaga kesehatan
+ 52 Wartawan
+ 22 Tim Evakausi difa' madany
+3750 masih dinyatakan hilang dibawah reruntuhan, dengan rincian:
+1800 anak-anak di bawah reruntuhan
+30.000 Luka-luka75% adalah anak-anak
Statistik dan angka menunjukkan tujuan dan target sebenarnya dari penjajah di Gaza

Sedangkan target yang berhubungan dengan penghancuran infrastruktur sebagai  berikut:
+41.000 Tempat tinggal yang hancur
+222.000 Tempat tinggal  kerusakan ringan
+25 Rumah sakit tidak bisa beroprasi
+52 kelinik hancur total
+55 mobil ambulan hancur
+95 kantor pemerintahan hancur
+256 sekolahan jadi target
+63 sekolahan hancur total
+76 masjid hancur total
+165 masid hancur sebagian
+ gereja

Penjajah Israel tak peduli dengan seruan lembaga internasional, kritikan negara dan demonstrasi masyarakat dunia. Ini menjadi tanda, Zionis Israel memang kaum yang dimurkai di alam semesta. Allah membiarkan kekejamannya, karena waktu penghancurannya sudah tertulis di Lauhul Mahfudz.

Fakta Brutal Perang Di Gaza Dibanding Perang Lainnya Oleh Nasrulloh Baksolahar  1. Kekuatan Militer Palestina tidak mempunyai an...

Fakta Brutal Perang Di Gaza Dibanding Perang Lainnya

Oleh Nasrulloh Baksolahar 


1. Kekuatan Militer
Palestina tidak mempunyai angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara. Yang ada hanya Pasukan Keamanan Nasional Palestina yang terdiri dari  paramiliter dari Otoritas Nasional Palestina (PNA)  yang tanggung jawabnya hanya mencakup penegakan hukum secara umum.

Berbeda dengan Palestina, Israel mengoperasikan aparat militer yang sangat besar. Menurut Neraca Militer 2023 Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Israel memiliki 169.500 personel militer aktif di angkatan darat, angkatan laut, dan paramiliter. Sebanyak 465.000 lainnya merupakan pasukan cadangan, sementara 8.000 lainnya merupakan bagian dari paramiliter.

2. Korban Perang
Hingga 7 November 2023,
korban sipil tewas akibat agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina, selama satu bulan melebihi jumlah korban meninggal dunia 9.200 warga Ukraina dalam perang Rusia vs Ukraina sejak pecah 2022 lalu.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 10.022 warga Palestina tewas imbas serangan Israel di Gaza, dengan 4.104 di antaranya merupakan anak-anak dan 2.641 lainnya perempuan.

3. Bom Yang Dijatuhkan
Hingga 2 Nopember 2023
Tentara Israel telah menjatuhkan 18.000 ton bom di Jalur Gaza sejak 7 Oktober. Artinya, bom-bom itu lebih dahsyat 1,5 kali lipat kekuatan ledakkan dibanding di Hirosima Jepang pada Perang Dunia II.

Enam hari pertama perang di Gaza, Israel sudah menjatuhkan setidaknya 6 ribu bom. Itu hampir setara dengan bom yang dijatuhkan AS di perang Afghanistan selama setahun. Padahal, wilayah Afghanistan 1.800 kali lebih besar dari Jalur Gaza. Itu menunjukkan betapa masifnya kekejian Israel di Gaza.

4. Bom Fosfor 
Penggunaan amunisi fosfor putih atau bom fosfor ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan di dunia. Sebab, senjata ini tidak hanya menghancurkan tempat dan benda dengan membakar, tetapi juga orang. Senjata ini memiliki efek pembakar yang signifikan, sehingga menyebabkan masyarakat sipil bisa terluka parah.

Ini bukan pertama kalinya bagi Israel menyerang dengan bom fosfor ke Jalur Gaza. Human Rights Watch (HRW) bahkan melaporkan bahwa Israel marak menggunakan senjata ini pada konflik Israel-Gaza tahun yang berlangsung dari 2008 hingga 2009. Bom ini ditujukan di  pemukiman padat rakyat sipil.

Amerika Serikat pernah menggunakan bom fosfor yang cukup masif dalam Perang Vietnam (1955—1975). Namun, AS menggunakan granat fosfor putih untuk menghancurkan kompleks terowongan Viet Cong. Senjata itu dapat membakar semua oksigen dan mencekik tentara musuh yang berada di dalamnya.

5. Bom Termobarik
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga telah menggunakan bom termobarik (thermobaric bombs) atau bom vakum. Senjata ini mengakibatkan kehancuran yang luas dan kemampuan untuk meratakan bangunan bertingkat tempat tinggal rakyat Gaza.

AS juga menggunakan bom termobarik di Afghanistan, pertama pada 2001 dalam upaya untuk melenyapkan pasukan Al Qaidah yang bersembunyi di pegunungan Tora Bora

Bila bom-bom di perang selain Gaza cendrung bertujuan menghancurkan kekuatan militer lawan, namun di Gaza sebagai besar ditujukan untuk  warga sipil yang bertujuan genosida dan mengusirnya dari tanah Gaza ke negara-negara lain. 

Tragedi RS Al Shifa Gaza, Efek Kemandulan atau Kebohongan Intelejen Amerika dan Penjajah Israel? Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Al ...

Tragedi RS Al Shifa Gaza, Efek Kemandulan atau Kebohongan Intelejen Amerika dan Penjajah Israel?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Al Shifa merupakan rumah sakit (RS) terbesar di Gaza. Terletak di barat laut. Untuk menembus lokasi ini, penjajah Israel harus mengerahkan tank, angkatan laut dan udara guna menghadapi perlawanan rakyat Palestina. Mengapa RS Shifa menjadi target utama? Data intelejen Amerika menyebutkan ada penimbunan senjata dan pencurian bahan bakar, dijadikan pusat komando dan kontrol, rumah sakit dan pasiennya dijadikan perisai hidup oleh Hamas.

RS Shifa dikepung. Tank berjejer di halaman.Tentara penjajah melepaskan tembakan ke arah jendela dan menghancurkan seluruh jendelanya. Bila ada yang bergerak di RS, akan ditembak oleh para snipernya. Mereka memasuki RS dengan menyerbu seluruh kamar pasien, dan masuk ke ruang bawah tanah rumah sakit, tanpa menemukan apa pun kecuali peralatan medis.

Tentara penjajah terus menyerang gedung-gedung kompleks medis dengan meledakkan pintu dan dinding pintu masuk barat, menyerang jenazah para syuhada yang terletak di pintu masuk rumah sakit, dan menggali kuburan massal para syuhada yang dimakamkan. Karena tidak menemukan sesuatu, mereka pun meledakkan gudang obat-obatan dan peralatan medis di rumah sakit.

Koresponden militer Aour Heller - Saluran Ibrani 13- mengatakan, "Meskipun terdapat informasi intelijen. Sayangnya, tentara Israel tidak menemukan satu pun tahanan (sandera) di Rumah Sakit Al-Syifa." Bukan hanya itu, klaim juru bicara keamanan nasional Amerika, John Kirby kepada para wartawan di dalam pesawat Air Force One bahwa RS dijadikan markas Hamas, ternyata tidak terbukti. Apa arti ini semua?

Klaim tentang data intelejen bahwa RS dijadikan markas Hamas bisa jadi tidak pernah ada. Hanya rekayasa yang diada-adakan untuk membenarkan genosida terhadap rakyat sipil. Juga, sudah kehilangan akal dan putus asa, sebab sudah lebih dari sebulan sandera belum ditemukan dan perlawanan terus berlanjut. Semakin lama, mental tempur semakin berkurang, sedangkan tekanan publik semakin  menguat. Bila data intelejennya benar-benar ada, berarti para intelejennya tidak piawai dalam mendapatkan dan mengolah informasi yang diperoleh sehingga terjadi kesalahan kesimpulan yang akhirnya mempermalukan Mossad dan CIA.

Surat kabar Inggris Middle East Monitor (MEM) mengatakan pada Selasa (15/11) bahwa Israel telah kehilangan kredibilitasnya sebagai akibat dari banyaknya tuduhan yang tidak didukung bukti melawan gerakan Hamas, berbeda dengan kredibilitas superior faksi perlawanan Palestina yang memberikan kesaksian bukti cerita-ceritanya.

Sedangkan Hamas selalu membuktikan klaim-klaimnya melalui video-videonya. Bahkan cara penyusupan pada 7 Oktober 2023 ke wilayah pendudukan Israel, penghancuran 160 tank, buldoser dan kendaraan tempur penjajah Israel terdokumetasikan sangat baik. Sehingga klaim dari Hamas lebih dapat dipercaya dari pada penjajah Israel.

Pengaruh Membunuh Rakyat Sipil Pada Mentalitas Pertempuran  Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Penjajah Israel membunuh rakyat sipil ya...

Pengaruh Membunuh Rakyat Sipil Pada Mentalitas Pertempuran 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Penjajah Israel membunuh rakyat sipil yang ada di rumah sakit, sekolah dan kamp pengungsian, mengapa? Dimana 65 persen nya anak dan wanita.  Kekejaman ini apakah berpengaruh terhadap mental tempur tentaranya?

Sebuah studi dilakukan oleh para psikolog di Monash University Melbourne untuk lebih mengerti apa yang terjadi pada otak seorang pembunuh. Mereka merekrut 48 subyek dan meminta mereka untuk memindai otak mereka menggunakan alat functional magnetic resonance imaging (fMRI) saat mereka menonton tiga video dengan skenario yang berbeda.

Satu video menampakkan seorang prajurit membunuh prajurit lawan, selanjutnya prajurit tersebut membunuh warga sipil, dan terakhir seorang prajurit yang menembak namun tak mengenai siapapun. Seluruh subyek menonton video tersebut dari sudut pandang prajurit dan diberi pertanyaan di akhir "Siapa yang kamu tembak?" dan harus menekan satu tombol yang mengindikasikan jawaban mereka. Setelah dipindai, mereka juga ditanyai menggunakan rating 1-7, seberapa bersalah yang mereka rasakan di tiap skenario.

Pertama, peneliti fokus terlebih dahulu pada aktivitas orbitofrontal cortex, sebuah area di otak bagian depan yang telah lama diketahui terlibat dalam sensitivitas moral, nilai moral dan penentu pilihan bagaimana harus bersikap. Kedua, pengaruh pada Temporoparietal junction (TPJ) terdekat juga yang berperan dalam beban moral ini, memproses rasa agensi - tindakan melakukan sesuatu dengan sengaja sehingga memiliki tanggung jawab untuk itu.

Hasilnya, ada area lain yang disebut fusiform gyrus yang lebih aktif saat para subyek membayangkan mereka yang membunuh para warga sipil. Fusiform gyrus bertanggung jawab dalam menganalisa wajah, mengungkapkan bahwa para subyek sebelumnya mempelajari ekspresi para korban imajiner mereka terlebih dahulu. Berarti ekspresi warga sipil yang tewas terekam luar biasa sehingga sangat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan jiwanya.

Sedangkan saat para subyek membayangkan mereka membunuh para prajurit lawan, ada aktivitas lebih besar pada area yang disebut lingual gyrus, sebuah area yang terlibat dalam bisnis penalaran spasial yang jauh lebih memihak. Artinya, subyek merasa memiliki alasan logis untuk melakukannya.

Sebagian besar para subyek mengaku merasa sangat bersalah usai menonton video tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, jelas bahwa 'akar' moral dan akar 'saraf' pada pembunuh benar-benar terlibat, sehingga pembunuh atau psikopat sekalipun bukanlah 'berdarah dingin dan tak memiliki moral'. Rasa bersalah yang merasuki jiwa tentara yang membunuh rakyat sipil berlipat lebih besar. Bila ujicoba ini saja menggambarkan kondisi tersebut, maka apa yang terjadi pada tentara Amerika yang membunuh rakyat sipil di Iraq? Ada dua penyakit kejiwaan utama yang menghantui mereka. 

Pertama, gangguan stres pasca trauma berupa  gangguan kejiwaan yang dapat berkembang setelah pengalaman pribadi langsung atau menyaksikan suatu peristiwa yang menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius. Gejalanya, intrusi yaitu mengalami kembali gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan reaktivitas terhadap pengingat trauma.  Penghindaran pikiran, perasaan, atau pengingat trauma eksternal terkait trauma. Perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati misalnya, keyakinan dan emosi negatif, menyalahkan diri sendiri, dan pengaruh yang terbatas. Gairah dan reaktivitas misalnya, kewaspadaan berlebihan, mudah tersinggung, respons terkejut, gangguan tidur, dan kesulitan konsentrasi.

Kedua, cedera struktural yang disebabkan oleh trauma dan/atau gangguan fisiologis fungsi otak sebagai akibat dari kekuatan eksternal yang ditandai dengan hilangnya atau penurunan tingkat kesadaran, kehilangan ingatan atas peristiwa sesaat sebelum atau sesudah cedera. Perubahan kondisi mental pada saat cedera seperti kebingungan, disorientasi, pemikiran melambat. 
Defisit neurologis seperti kelemahan, kehilangan keseimbangan, perubahan penglihatan, dan kehilangan sensorik. Bila kejiwaannya seperti ini, bagaimana bisa bertahan lama dalam pertempuran?

Bila tentara Amerika di Irak mengalami hal ini, maka tentara penjajah Israel sangat mudah juga untuk dihantui penyakit tersebut. Karena beratnya beban perasaan bersalah dengan membunuh rakyat sipil dan tidak memiliki alasan filosofi yang kuat untuk berperang di Palestina. Hanya, mengikuti perintah komando saja. Jadi mental bertempur rakyat Palestina akan lebih kuat dan memiliki daya tahan tempur lebih lama karena memiliki alasan filosofis dan menghormati rakyat sipil dalam bertempurnya.

Daya Tahan Pertempuran Oleh: Nasrulloh Baksolahar  Melihat pertempuran jangan dari strategi dan operasional pergerakan pasukan, ...

Daya Tahan Pertempuran

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 


Melihat pertempuran jangan dari strategi dan operasional pergerakan pasukan, tetapi semuanya sekenario dari Allah. Sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz sebelum manusia diciptakan.

Kalah dan menang, semuanya dari Allah. Kalah tak menghinakan diri. Menang tidak lupa diri. Inilah yang membuat daya tahan pertempuran menjadi amat panjang tak bisa dipatahkan

Semangat bertempur jangan disebabkan berita kemenangan. Lemahnya bertempur jangan karena  kekalahan pertempuran. Kalah dan menang dalam bertempur adalah sama saja. sebab kewajiban kita hanya berjihad untuk mengais rahmat, ampunan dan maaf-Nya Allah.

Semangat bertempur dan berjuang tak butuh syarat dan kondisi tertentu. Tetapi hanya untuk menunaikan kewajiban perjuangan. Sebab, balasan di akhirat untuk mereka yang berjuang tanpa melihat menang atau kalah. Inilah yang membuat para ulama bertahan berjuang 350 tahun di Nusantara

Syeikh Palimbani memberikan nasihat kepada sultan Surakarta dan Jogyakarta yang merupakan garis keturunan Sultan Agung Mataram. Mulailah berjihad melawan penjajah Belanda. Sebab jihad itu pintu gerbang awal munculnya ragam pertolongan Allah.

Bila jihad di tutup, maka ragam kekuatan yang menjadi modal kemenangan akan ditutup oleh Allah. Dalam keterbatasan, jihad harus terus dikumandangkan sebagai sarana didatangkannya ragam kekuatan dari Allah

Gaza diblokade, digempur, dikucilkan, dibantai, dimiskinkan, dilemahkan dan dilaparkan. Mengapa tiba-tiba memiliki kekuatan yang menyamai negara militer terkuat di dunia? Jangan menunggu sumber daya, tetapi mulai berjuang

Dalam kondisi umat yang kritis, para ulama memulai langkah perjuangan dengan membuat kitab, risalah, surat dan mensyiarkan jihad. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin sebagai pondasi jihad kepada diri sendiri sebelum pertempuran dengan tentara Salib. Banyak ulama juga yang menulis 40 hadist tentang keutamaan berjihad.

Medan pertempuran hidup sangat luas, sebanyak kebutuhan dan kepentingan manusia. Semuanya perlu diisi dengan jihad, tanpa memperdulikan sukses atau gagal. Tanpa memperdulikan untung atau rugi. Sebab tugas kita hanya berjihad untuk mengais rahmat, ampunan dan maaf-Nya Allah.

Cari Artikel Ketik Lalu Enter

Artikel Lainnya

Indeks Artikel

!qNusantar3 (1) 1+6!zzSirah Ulama (1) Abdullah bin Nuh (1) Abu Bakar (3) Abu Hasan Asy Syadzali (2) Abu Hasan Asy Syadzali Saat Mesir Dikepung (1) Aceh (6) Adnan Menderes (2) Adu domba Yahudi (1) adzan (1) Agama (1) Agribisnis (1) Ahli Epidemiologi (1) Air hujan (1) Akhir Zaman (1) Al-Qur'an (130) alam (3) Alamiah Kedokteran (1) Ali bin Abi Thalib (1) Andalusia (1) Angka Binner (1) Angka dalam Al-Qur'an (1) Aqidah (1) Ar Narini (2) As Sinkili (2) Asbabulnuzul (1) Ashabul Kahfi (1) Aurangzeb alamgir (1) Bahasa Arab (1) Bani Israel (1) Banjar (1) Banten (1) Barat (1) Belanja (1) Berkah Musyawarah (1) Bermimpi Rasulullah saw (1) Bertanya (1) Bima (1) Biografi (1) BJ Habibie (1) budak jadi pemimpin (1) Buku Hamka (1) busana (1) Buya Hamka (48) Cerita kegagalan (1) Cina Islam (1) cinta (1) Covid 19 (1) Curhat doa (1) Dajjal (1) Dasar Kesehatan (1) Deli Serdang (1) Demak (3) Demam Tubuh (1) Demografi Umat Islam (1) Detik (1) Diktator (1) Diponegoro (2) Dirham (1) Doa (1) doa mendesain masa depan (1) doa wali Allah (1) dukun (1) Dunia Islam (1) Duplikasi Kebrilianan (1) energi kekuatan (1) Energi Takwa (1) Episentrum Perlawanan (1) filsafat (3) filsafat Islam (1) Filsafat Sejarah (1) Fir'aun (2) Firasat (1) Firaun (1) Gamal Abdul Naser (1) Gelombang dakwah (1) Gladiator (1) Gowa (1) grand desain tanah (1) Gua Secang (1) Haji (1) Haman (1) Hamka (3) Hasan Al Banna (6) Heraklius (4) Hidup Mudah (1) Hikayat (3) Hikayat Perang Sabil (2) https://www.literaturislam.com/ (1) Hukum Akhirat (1) hukum kesulitan (1) Hukum Pasti (1) Hukuman Allah (1) Ibadah obat (1) Ibnu Hajar Asqalani (1) Ibnu Khaldun (1) Ibnu Sina (1) Ibrahim (1) Ibrahim bin Adham (1) ide menulis (1) Ikhwanul Muslimin (1) ilmu (2) Ilmu Laduni (3) Ilmu Sejarah (1) Ilmu Sosial (1) Imam Al-Ghazali (2) imam Ghazali (1) Instropeksi diri (1) interpretasi sejarah (1) ISLAM (2) Islam Cina (1) Islam dalam Bahaya (2) Islam di India (1) Islam Nusantara (1) Islampobia (1) Istana Al-Hambra (1) Istana Penguasa (1) Istiqamah (1) Jalan Hidup (1) Jamuran (1) Jebakan Istana (1) Jendral Mc Arthu (1) Jibril (1) jihad (1) Jiwa Berkecamuk (1) Jiwa Mujahid (1) Jogyakarta (1) jordania (1) jurriyah Rasulullah (1) Kabinet Abu Bakar (1) Kajian (1) kambing (1) Karamah (1) Karya Besar (1) Karya Fenomenal (1) Kebebasan beragama (1) Kebohongan Pejabat (1) Kebohongan Yahudi (1) Kecerdasan (219) Kecerdasan Finansial (4) Kecerdasan Laduni (1) Kedok Keshalehan (1) Kejayaan Islam (1) Kejayaan Umat Islam (1) Kekalahan Intelektual (1) Kekhalifahan Islam (2) Kekhalifahan Turki Utsmani (1) Keluar Krisis (1) Kemiskinan Diri (1) Kepemimpinan (1) kerajaan Islam (1) kerajaan Islam di India (1) Kerajaan Sriwijaya (2) Kesehatan (1) Kesultanan Aceh (1) Kesultanan Nusantara (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (1) Keturunan Rasulullah saw (1) Keunggulan ilmu (1) keunggulan teknologi (1) Kezaliman (2) KH Hasyim Ashari (1) Khaidir (2) Khalifatur Rasyidin (1) Kiamat (1) Kisah (1) Kisah Al Quran (1) kisah Al-Qur'an (1) Kisah Nabi (1) Kisah Nabi dan Rasul (1) Kisah Para Nabi (1) Kisah Para Nabi dan Rasul (164) kitab primbon (1) Koalisi Negara Ulama (1) Krisis Ekonomi (1) Kumis (1) Kumparan (1) Kurikulum Pemimpin (1) Laduni (1) lauhul mahfudz (1) lockdown (1) Logika (1) Luka darah (1) Luka hati (1) madrasah ramadhan (1) Madu dan Susu (1) Majapahi (1) Majapahit (4) Makkah (1) Malaka (1) Mandi (1) Matematika dalam Al-Qur'an (1) Maulana Ishaq (1) Maulana Malik Ibrahi (1) Melihat Wajah Allah (1) Memerdekakan Akal (1) Menaklukkan penguasa (1) Mendidik anak (1) mendidik Hawa Nafsu (1) Mendikbud (1) Menggenggam Dunia (1) menulis (1) Mesir (1) militer (1) militer Islam (1) Mimpi Rasulullah saw (1) Minangkabau (2) Mindset Dongeng (1) Muawiyah bin Abu Sofyan (1) Mufti Johor (1) muhammad al fatih (3) Muhammad bin Maslamah (1) Mukjizat Nabi Ismail (1) Musa (1) muslimah (1) musuh peradaban (1) Nabi Adam (1) Nabi Ibrahim (1) Nabi Khaidir (1) Nabi Musa (1) Nabi Nuh (3) Nabi Yunus (1) Nabi Yusuf (1) Namrudz (2) NKRI (1) nol (1) Nubuwah Rasulullah (4) Nurudin Zanky (1) Nusa Tenggara (1) Nusantara (208) Nusantara Tanpa Islam (1) obat cinta dunia (2) obat takut mati (1) Olahraga (6) Orang Lain baik (1) Orang tua guru (1) Padjadjaran (2) Palembang (1) Palestina (102) Pancasila (1) Pangeran Diponegoro (3) Pasai (2) Paspampres Rasulullah (1) Pembangun Peradaban (2) Pemecahan masalah (1) Pemerintah rapuh (1) Pemutarbalikan sejarah (1) Pengasingan (1) Pengelolaan Bisnis (1) Pengelolaan Hawa Nafsu (1) Pengobatan (1) pengobatan sederhana (1) Penguasa Adil (1) Penguasa Zalim (1) Penjajah Yahudi (35) Penjajahan Belanda (1) Penjajahan Yahudi (1) Penjara Rotterdam (1) Penyelamatan Sejarah (1) peradaban Islam (1) Perang Aceh (1) Perang Afghanistan (1) Perang Arab Israel (1) Perang Badar (3) Perang Ekonomi (1) Perang Hunain (1) Perang Jawa (1) Perang Khaibar (1) Perang Khandaq (2) Perang Kore (1) Perang mu'tah (1) Perang Paregreg (1) Perang Salib (4) Perang Tabuk (1) Perang Uhud (2) Perdagangan rempah (1) Pergesekan Internal (1) Perguliran Waktu (1) permainan anak (2) Perniagaan (1) Persia (2) Persoalan sulit (1) pertanian modern (1) Pertempuran Rasulullah (1) Pertolongan Allah (3) perut sehat (1) pm Turki (1) POHON SAHABI (1) Portugal (1) Portugis (1) ppkm (1) Prabu Satmata (1) Prilaku Pemimpin (1) prokes (1) puasa (1) pupuk terbaik (1) purnawirawan Islam (1) Qarun (2) Quantum Jiwa (1) Raffles (1) Raja Islam (1) rakyat lapar (1) Rakyat terzalimi (1) Rasulullah (1) Rasulullah SAW (1) Rehat (375) Rekayasa Masa Depan (1) Republika (2) respon alam (1) Revolusi diri (1) Revolusi Sejarah (1) Revolusi Sosial (1) Rindu Rasulullah (1) Romawi (4) Rumah Semut (1) Ruqyah (1) Rustum (1) Saat Dihina (1) sahabat Nabi (1) Sahabat Rasulullah (1) SAHABI (1) satu (1) Sayyidah Musyfiqah (1) Sejarah (2) Sejarah Nabi (1) Sejarah Para Nabi dan Rasul (1) Sejarah Penguasa (1) selat Malaka (2) Seleksi Pejabat (1) Sengketa Hukum (1) Seruan Jihad (3) shalahuddin al Ayubi (3) shalat (1) Shalat di dalam kuburannya (1) Shalawat Ibrahimiyah (1) Simpel Life (1) Sirah Nabawiyah (131) Sirah Para Nabi dan Rasul (3) Sirah Penguasa (178) Sirah Sahabat (110) Sirah Tabiin (42) Sirah Ulama (67) Siroh Sahabat (1) Sofyan Tsauri (1) Solusi Negara (1) Solusi Praktis (1) Sriwijaya Islam (3) Strategi Demonstrasi (1) Suara Hewan (1) Suara lembut (1) Sudah Nabawiyah (1) Sufi (1) sugesti diri (1) sultan Hamid 2 (1) sultan Islam (1) Sultan Mataram (3) Sultanah Aceh (1) Sunah Rasulullah (2) sunan giri (3) Sunan Gresi (1) Sunan Gunung Jati (1) Sunan Kalijaga (1) Sunan Kudus (2) Sunatullah Kekuasaan (1) Supranatural (1) Surakarta (1) Syariat Islam (18) Syeikh Abdul Qadir Jaelani (2) Syeikh Palimbani (3) Tak Ada Solusi (1) Takdir Umat Islam (1) Takwa (1) Takwa Keadilan (1) Tanda Hari Kiamat (1) Tasawuf (29) teknologi (2) tentang website (1) tentara (1) tentara Islam (1) Ternate (1) Thaharah (1) Thariqah (1) tidur (1) Titik kritis (1) Titik Kritis Kekayaan (1) Tragedi Sejarah (1) Turki (2) Turki Utsmani (2) Ukhuwah (1) Ulama Mekkah (3) Umar bin Abdul Aziz (5) Umar bin Khatab (3) Umar k Abdul Aziz (1) Ummu Salamah (1) Umpetan (1) Utsman bin Affan (2) veteran islam (1) Wabah (1) wafat Rasulullah (1) Waki bin Jarrah (1) Wali Allah (1) wali sanga (1) Walisanga (2) Walisongo (3) Wanita Pilihan (1) Wanita Utama (1) Warung Kelontong (1) Waspadai Ibadah (1) Wudhu (1) Yusuf Al Makasari (1) zaman kerajaan islam (1) Zulkarnain (1)